Νόμος 4483/17 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ρυθμίσεις σχετικές με τις πολυμετοχικές αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως η περίπτωση αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 25 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν ανήκουν στους φορείς του δημοσίου τομέα, δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν υλοποιούν αυτοδιοικητικές αρμοδιότητες και δεν ανήκουν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την έννοια της επίτευξης αυτοδιοικητικού σκοπού.

 

Ο έλεγχος και η εποπτεία επί των εταιρειών αυτών γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις.}

 

2. Ανώνυμες εταιρείες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνον οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και οι οποίες συμμετέχουν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σε ενεργά συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα, δεν λύονται και συνεχίζουν να λειτουργούν, κατά παρέκκλιση της πρόβλεψης του εδαφίου β' της παραγράφου 8 του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εφόσον η τελευταία εταιρική τους χρήση ήταν θετική. Η ισχύς της παρούσας ανατρέχει στο χρόνο κατά τον οποίο, βάσει της αναφερομένης στο προηγούμενο εδάφιο διάταξης, έπρεπε να επέλθει η λύση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.