Νόμος 4483/17 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Χρήση Τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται η είσπραξη ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών ενσήμων, χαρτοσήμων, προστίμων και εν γένει η οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου προς φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμής που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών πληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους.}

 

2. H καταβαλλόμενη εφεξής ή η τυχόν καταβληθείσα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού προμήθεια προς τους οικείους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τη χρήση Τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμών (P.O.S), καθώς και για τη μεταφορά χρημάτων μέσω λογαριασμών πληρωμών με υπηρεσίες τύπου web-banking, θεωρείται νόμιμη, εφόσον έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τους οικείους νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών του νόμου 3862/2010, που πληρούν τις προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του νόμου 4170/2013, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου των ανωτέρω φορέων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.