Νόμος 4487/17 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Γενικοί κανόνες χορήγησης της ενίσχυσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος εφαρμόζονται οι κατωτέρω γενικοί κανόνες:

 

1. α. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται σύμφωνα με το καθεστώς του παρόντος επιτρέπεται να υπαχθούν και σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων. Ειδικότερα, επιτρέπεται η δυνατότητα σώρευσης της ενίσχυσης του καθεστώτος αυτού με τις ενισχύσεις συγκεκριμένων άλλων καθεστώτων, με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 8 του Κανονισμού.

 

β. Για να εξακριβωθεί η τήρηση των ορίων στις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης και στα μέγιστα ποσά ενίσχυσης, που προβλέπονται στον Κανονισμό. για το καθεστώς του παρόντος, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται, κατά περίπτωση, στο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο και στην επιχείρηση και ελέγχεται η περίπτωση τεχνητής κατάτμησής του (άρθρα 4 παράγραφος 2 και 8 παράγραφος 1 του Κανονισμού),

 

γ. Σε περιπτώσεις συνδυασμού της ενίσχυσης του παρόντος με ενωσιακή χρηματοδότηση, η οποία υπόκειται σε κεντρική διαχείριση από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς, τις κοινές επιχειρήσεις ή άλλους φορείς της Ένωσης και δεν τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του Κράτους, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού.

 

2. Στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος δεν μπορεί να υπαχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων, ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά (άρθρο 1 παράγραφος 4 του Κανονισμού). Κάθε επενδυτής, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον παρόντα, οφείλει να δηλώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου.

 

3. Η ενίσχυση του καθεστώτος του παρόντος λειτουργεί ως κίνητρο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού.

 

Η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης, πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.