Νόμος 4496/17 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 19 του νόμου 2939/2001 προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής:

 

{Άρθρο 19Α: Έλεγχοι

 

1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης οργανώνει και διενεργεί ελέγχους σχετικά με:

 

α) την τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρα 5 και 15),

 

β) τη λειτουργία των Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης στο σύνολό τους, την τήρηση και εφαρμογή του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου, τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία και την αξιοπιστία των παρεχόμενων από τους φορείς Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης δεδομένων,

 

γ) την τήρηση της υποχρέωσης των παραγωγών συσκευασιών ή των παραγωγών/διαχειριστών άλλων προϊόντων για την οργάνωση και λειτουργία Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ή την ένταξη τους σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης,

 

δ) τις πληροφορίες που παρέχονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. από τους υπόχρεους παραγωγούς, σχετικά με τις διακινούμενες στην ελληνική αγορά ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

 

ε) τη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

 

στ) τη νόμιμη διακίνηση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

 

ζ) τη νόμιμη χρήση της σήμανσης,

 

η) την τήρηση από τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων των προϋποθέσεων, όρων και υποχρεώσεών τους για την εναλλακτική διαχείριση, που απορρέουν από το νόμο ή από σύμβαση με Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων,

 

θ) την τήρηση από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης των όρων και υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα και

 

ι) την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που απορρέει από τον παρόντα.

 

2. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται με βάση ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων που εκπονείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποτεδήποτε, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας.

 

3. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, επιτρέπεται να υποβοηθείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τα οποία θα συνάπτουν σχετική σύμβαση με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

 

4. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης μπορεί να ζητά τη συνδρομή του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, των αρμόδιων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης αρχών, των περιβαλλοντικών ελεγκτών του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), των διωκτικών οικονομικών αρχών της χώρας, της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, της ΕΛΤΕ, των ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, καθώς και κάθε άλλης δημόσιας αρχής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να καθορίζεται ο τρόπος συνδρομής των ανωτέρω αρχών στον ελεγκτικό ρόλο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

5. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και κάθε διοικητική αρχή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. συνδρομή για την εκτέλεση των ελέγχων.

 

6. Οι ελεγχόμενοι από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων. Στις διευκολύνσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως η ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους, η παροχή αδαπάνως κάθε στοιχείου ή πληροφορίας που θα ζητηθεί, καθώς και η διευκόλυνση δειγματοληψιών. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης ζητά την εισαγγελική εντολή για τη συνδρομή αστυνομικής αρχής.

 

7. Ύστερα από κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση ελέγχου, στην οποία καταγράφονται μεταξύ άλλων ο σκοπός και τα ευρήματα του ελέγχου και ιδίως οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στον ελεγχόμενο, ο οποίος καλείται να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση της έκθεσης ελέγχου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, εφόσον διαπιστώσει την τέλεση παράβασης, εκδίδει απόφαση βεβαίωσης παράβασης και επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 20Α. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιδίδεται στον παραβάτη.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.