Νόμος 4504/17 - Άρθρο 118

Άρθρο 118: Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (ΣΕΝ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (ΣΕΝ).

 

2. Ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού περιλαμβάνουν:

 

α. τη διαμόρφωση και υποβολή στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής των απόψεών του επί των μέτρων που ενδείκνυνται κάθε φορά για την προστασία και την ανάπτυξη της ποντοπόρου ναυτιλίας,

 

β. τη διατύπωση των προτάσεών του για τις ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της νομοθεσίας που αφορά στην ποντοπόρο ναυτιλία, εξαιρουμένης της διατύπωσης απόψεων επί νομοθετικών ή κανονιστικών πράξεων που συνιστούν ενσωμάτωση ή κύρωση υφιστάμενης ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας,

 

γ. τη διατύπωση των απόψεών, για κάθε θέμα σχετικό με την εμπορική ναυτιλία που τίθεται υπόψη του Συμβουλίου από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

δ) την έκδοση αποφάσεων, τη μέριμνα για την εξεύρεση λύσεων και τον έλεγχο σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στις ομαδικές απολύσεις ναυτικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

3. Οι απόψεις του Συμβουλίου είτε επί θεμάτων που τίθενται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είτε επί θεμάτων που μελετώνται οίκοθεν από το Συμβούλιο, έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό.

 

4. Το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού αποτελείται από:

 

α. τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο,

β. τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με αναπληρωτή τον αρμόδιο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,

γ. 2 εκπροσώπους του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΝΕΕ), με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο,

δ. 2 εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδίας,

ε. 1 πρόσωπο εγνωσμένου κύρους ειδικευμένο στα ναυτιλιακά που επιλέγεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον αντίστοιχο αναπληρωτή του,

στ. 1 πρόσωπο εγνωσμένου κύρους ειδικευμένο στη ναυπηγική-μηχανολογία που επιλέγεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον αντίστοιχο αναπληρωτή του.

 

5. Εισηγητής ορίζεται, χωρίς ψήφο, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, που εισάγει το θέμα προς συζήτηση.

 

6. Γραμματέας ορίζεται κατώτερος Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας (ΔΠΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον αντίστοιχο αναπληρωτή του.

 

7. Τα μέλη του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με διετή θητεία και δεν αμείβονται.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η συγκρότηση του Συμβουλίου, η οργάνωση και η λειτουργία του.

 

9. Τα άρθρα 1 έως 7 του νόμου [Ν] 3141/1955 καταργούνται.

 

10. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται η απαίτηση διατύπωσης γνώμης του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού, η σχετική απαίτηση παύει να ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.