Νόμος 4512/18 - Άρθρο 107

Άρθρο 107


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πριν το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 2251/1994 προστίθεται τίτλος ως εξής:

 

{Μέρος Έβδομο: Διαφήμιση - Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2251/1994 καταργείται και η περίπτωση γ' αναριθμείται σε περίπτωση β'.

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, οι τηλεοπτικοί σταθμοί λογίζονται ως προμηθευτές κατά την έννοια του άρθρου 1Α.}

 

4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2251/1994 καταργείται.

 

5. Οι περιπτώσεις α' και β' του άρθρου 9Α του νόμου [Ν] 2251/1994 καταργούνται. Η περίπτωση γ' αναριθμείται σε περίπτωση α', η περίπτωση δ' αναριθμείται σε περίπτωση β', η περίπτωση ε' αναριθμείται σε περίπτωση γ', η περίπτωση στ' αναριθμείται σε περίπτωση δ', η περίπτωση ζ' αναριθμείται σε περίπτωση ε', η περίπτωση η' αναριθμείται σε περίπτωση στ', η περίπτωση θ' αναριθμείται σε περίπτωση ζ', η περίπτωση ι' αναριθμείται σε περίπτωση η', η περίπτωση ι)α' αναριθμείται σε περίπτωση θ', η περίπτωση ι)β' αναριθμείται σε περίπτωση ι'.

 

6. Η περίπτωση ι)β' του άρθρου 9Α του νόμου [Ν] 2251/1994 όπως αναριθμήθηκε σε περίπτωση ι' σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι) νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα, επαγγελματική δραστηριότητα ή ομάδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων η πρόσβαση στην οποία ή η άσκησή της ή ένας από τους τρόπους άσκησής της προϋποθέτει, άμεσα ή έμμεσα, ειδικά επαγγελματικά προσόντα σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010), το νόμο 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011), ή ειδικότερα νομοθετήματα.}

 

7. Στην περίπτωση γ' του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2251/1994 η φράση της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και καταργείται.

 

8. Στην περίπτωση στ' του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2251/1994 η φράση εκτός αν τα προϊόντα αυτά αποτελούν υποκατάστατα σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται με τη φράση σύμφωνα με τα άρθρα 4Β και 4Ζ, εκτός αν τα προϊόντα αυτά αποτελούν υποκατάστατα.

 

9. Η παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 9Θ του νόμου [Ν] 2251/1994 αναριθμούνται σε παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6 και προστίθεται παράγραφος 1 ως εξής:

 

{Όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος μέρους εφαρμόζονται, συμπληρωματικά με τις κυρώσεις του άρθρου 13Α του παρόντος νόμου, οι διατάξεις των επόμενων παραγράφων.}

 

10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9Θ του νόμου [Ν] 2251/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κάθε καταναλωτής ή ένωση καταναλωτών έχει το δικαίωμα, όταν παραβιάζονται οι διατάξεις των άρθρων 9 και 9Γ έως 9Η, να ζητά την δικαστική παύση κάθε αθέμιτης εμπορικής πρακτικής και την παράλειψή της στο μέλλον, καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη εξαιτίας της πρακτικής αυτής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.