Νόμος 4512/18 - Άρθρο 108

Άρθρο 108


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το άρθρο 9Θ του νόμου [Ν] 2251/1994, ο τίτλος Μέρος Δεύτερο: Οργανωτικές Διατάξεις του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μέρος Όγδοο: Οργανωτικές Διατάξεις}

 

2. Στο άρθρο 10 του νόμου [Ν] 2251/1994 προστίθεται τίτλος ως εξής:

 

{Άρθρο 10: Ενώσεις καταναλωτών - Συλλογικά μέσα προστασίας}

 

3. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2251/1994 μετά τη φράση διεθνείς ενώσεις καταναλωτών προστίθεται η φράση:

 

{, καθώς και δωρεές, χορηγίες, ενισχύσεις από επιστημονικούς φορείς, ιδρύματα, νομικά πρόσωπα με κοινωνικό ή κοινωφελή σκοπό.}

 

4. Στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2251/1994 μετά τη λέξη εκδηλώσεων προστίθεται η φράση σεμιναρίων, ερευνών και εκθέσεων.

 

5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Απαγορεύεται στις ενώσεις καταναλωτών να δέχονται δωρεές, εισφορές και ενισχύσεις κάθε είδους από προμηθευτές ή οργανώσεις τους, καθώς και από πολιτικά κόμματα ή άλλες πολιτικές οργανώσεις οποιασδήποτε μορφής. Στην έννοια του προμηθευτή περιλαμβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν θέση προέδρου, διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή νόμιμου εκπροσώπου εταιριών. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στις ενώσεις καταναλωτών να δέχονται ενισχύσεις από τις αναγνωρισμένες πανελλήνιες και περιφερειακές ενώσεις προμηθευτών, όπως τα επιμελητήρια και οι δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες ενώσεις αυτών (ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες, πανελλήνιους ή περιφερειακούς συνδέσμους).}

 

6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Οι ενώσεις καταναλωτών οποιουδήποτε βαθμού δεν επιτρέπεται να στεγάζονται σε χώρους που χρησιμοποιούνται ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη νομικών ή φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές. Οι ενώσεις καταναλωτών επιτρέπεται να στεγάζονται σε χώρους του Δημοσίου ή σε χώρους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, ή άλλων δημόσιων νομικών προσώπων.}

 

7. Στην παράγραφο 16 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2251/1994 προστίθεται περίπτωση λ)λ' ως εξής:

 

{λ)λ) του νόμου 4438/2016 (ΦΕΚ 220/Α/2016)}

 

8. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 22 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2251/1994 καταργούνται.

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και στην έδρα κάθε επαρχείου, συστήνεται από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη επιτροπή φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών.}

 

10. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο γραμματέας της επιτροπής και ο αναπληρωτής του, προέρχονται από το τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και προτείνονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.}

 

11. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2251/1994 η λέξη Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αντικαθίσταται με τις λέξεις Περιφερειακές Ενότητες.

 

12. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2251/1994 η λέξη Νομάρχη αντικαθίσταται με τη λέξη Περιφερειάρχη.

 

13. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Κ.Α. λήγει σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, διακοπής της συμμετοχής τους στο φορέα που εκπροσωπούν, αποβολής της οικείας ένωσης καταναλωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 27 του άρθρου 10, ή αν ο φορέας κοινοποιήσει στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης έγγραφη δήλωσή του για την αντικατάσταση του τακτικού ή του αναπληρωματικού μέλους που έχει ορίσει και τον ορισμό νέου μέλους στη θέση αυτού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.