Νόμος 4512/18 - Άρθρο 109

Άρθρο 109


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πριν το άρθρο 13Α του νόμου [Ν] 2251/1994 προστίθεται τίτλος ως εξής:

 

{Μέρος Ένατο: Διοικητικές κυρώσεις}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13Α του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι καταγγελίες των καταναλωτών εναντίον προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανομέα που υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κοινοποιούνται, με απόδειξη παραλαβής, στον προμηθευτή, πωλητή, παραγωγό ή διανομέα με πρόσκληση για απάντηση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της επίδοσης δια του ταχυδρομείου, της τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο προμηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανομέας υποχρεούται να απαντά εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο, στις καταγγελίες μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η οποία αρχίζει από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13Α του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και των Κανόνων Ρύθμισης της Αγοράς Προϊόντων και της Παροχής Υπηρεσιών, σε βάρος των προμηθευτών, πωλητών, παραγωγών ή διανομέων που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατόπιν καταγγελίας ή και αυτεπαγγέλτως, μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

 

α) σύσταση για συμμόρφωση εντός οριζόμενης προθεσμίας, άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον ή, αν ο προμηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανομέας έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον.

 

β) πρόστιμο από 1.500 έως 1.000.000 €. Σε περίπτωση που εκδοθούν σε βάρος του ίδιου προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανομέα περισσότερες από 3 αποφάσεις επιβολής προστίμου, το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται.

 

γ) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ή τμήματός της για χρονικό διάστημα από 3 μήνες έως 1 έτος σε περίπτωση που εκδοθούν σε βάρος του ίδιου προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανομέα περισσότερες από 3 αποφάσεις επιβολής προστίμου.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13Α του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Σε βάρος του προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανομέα, ο οποίος δεν απαντά σε καταγγελίες καταναλωτών σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να προβεί σε:

 

α) σύσταση για συμμόρφωση εντός οριζόμενης προθεσμίας, άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον ή, αν ο προμηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανομέας έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον με προειδοποίηση επιβολής προστίμου,

 

β) επιβολή προστίμου από 500 € έως 5.000 €.}

 

5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 13Α του νόμου [Ν] 2251/1994 η λέξη προμηθευτές αντικαθίσταται με τη φράση:

 

{προμηθευτές, πωλητές, παραγωγούς ή διανομείς.}

 

6. Στο άρθρο 13Β του νόμου [Ν] 2251/1994 προστίθεται τίτλος ως εξής:

 

{Άρθρο 13Β: Διαχείριση καταγγελιών - παραπόνων - ερωτημάτων καταναλωτών}

 

7. Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης γ' του άρθρου 13Β του νόμου [Ν] 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ή ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κατά το στάδιο διερεύνησης της καταγγελίας μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένη γνώμη από το Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος την παρέχει μέσα σε 2 μήνες από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος.}

 

8. Το έκτο εδάφιο της περίπτωσης γ' του άρθρου 13Β του νόμου [Ν] 2251/1994 καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.