Νόμος 4512/18 - Άρθρο 118

Άρθρο 118


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποπερίπτωση 22 της περίπτωσης γ' της παραγράφου Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (νόμος 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006)), καταργείται.

 

2. Στην περίπτωση Δ' της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 186 (τομέας αρμοδιοτήτων Απασχόλησης-Εμπορίου-Τουρισμού) του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), προστίθεται υποπερίπτωση 22 ως εξής:

 

{22. Η σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας και όπου υφίστανται Επαρχεία στις έδρες αυτών, για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και η τήρηση μητρώου καταναλωτών.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νόμου 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/2004), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι επιτροπές του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α/1994) για την εξώδικη επίλυση των διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών επιλαμβάνονται των αιτήσεων που υποβάλλονται από καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2251/1994. Οι επιτροπές υπάγονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή, τα δε μέλη τους διορίζονται και παύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του νόμου [Ν] 2251/1994. Αρμόδιος για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2251/1994, αναφορικά με τη σύσταση και τη λειτουργία των ως άνω επιτροπών είναι ο Αντιπεριφερειάρχης στην έδρα του οποίου συστήνονται, ενώ για τον πειθαρχικό έλεγχο σε περίπτωση μη τήρησης των σχετικών διατάξεων ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010). Η γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών αυτών παρέχεται από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2251/1994.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.