Νόμος 4512/18 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Δαπάνες - Διαδικασία έγκρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δαπάνες του Φορέα αφορούν ιδίως:

 

α) Την καταβολή αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, ασφαλιστικών εισφορών, εξόδων κίνησης και λοιπών αποζημιώσεων στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Διευθυντή και το προσωπικό που υπηρετεί στο Φορέα.

 

β) Την πληρωμή των συμβάσεων κτηματογράφησης και των λοιπών πάσης φύσεως συμβάσεων του Φορέα.

 

γ) Την πληρωμή μισθωμάτων και κοινοχρήστων ακινήτων ή κινητών που μισθώνει ο Φορέας με κοινή ή χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και την ασφάλιση κτιρίων, λειτουργικών και πληροφοριακών συστημάτων, επίπλων κ.λ.π.

 

δ) Την κάλυψη των κάθε είδους λειτουργικών εξόδων (προμήθεια γραφικής ύλης, φωτισμός, θέρμανση, τηλεφωνικά, ταχυδρομικά και τηλεγραφικά έξοδα, λοιπές προμήθειες αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.).

 

ε) Την αγορά κτιρίων ή γηπέδων για την ανέγερση κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εξυπηρέτηση συναφών δανείων.

 

στ) Την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού.

 

ζ) Την επισκευή και συντήρηση κτιρίων, εγκαταστάσεων, επίπλων, μηχανημάτων, οργάνων και σκευών.

 

η) Την εκπόνηση μελετών, πραγματοποίηση ερευνών και τη λήψη κάθε είδους υπηρεσιών από τρίτους, αναγκαίων για την εκπλήρωση του σκοπού του.

 

θ) Την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και την προσαρμογή, αναβάθμιση, βελτίωση και επέκταση αυτών.

 

ι) Την προμήθεια επίπλων, σκευών και λοιπών ειδών εξοπλισμού.

 

ι)α) Την έκδοση εντύπων.

 

ι)β) Τη δημοσίευση ανακοινώσεων σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

 

ι)γ) Τις δημόσιες σχέσεις που συνάπτονται με την εξυπηρέτηση του σκοπού του.

 

ι)δ) Συνδέσεις και συνδρομές σε εταιρείες παρακολούθησης αγορών και τράπεζες πληροφοριών, καθώς και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει.

 

ι)ε) Κάθε άλλη δαπάνη που προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί και προάγει τους σκοπούς του Φορέα.

 

ι)στ) δαπάνες που αφορούν την μίσθωση χώρων συνεδριάσεων των Επιτροπών Ενστάσεων του άρθρου 7 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995), όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 75 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

2. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης απαιτείται έγκριση από τα αρμόδια προς τούτο όργανα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

3. Ο Πρόεδρος δύναται, με απόφασή του, να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών στον Γενικό Διευθυντή του Φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

3. (πρώην 4) Η ανωτέρω έγκριση παρέχεται με ιδιαίτερο έγγραφο, που συντάσσεται σε δυο αντίτυπα από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο σημειώνεται απαραίτητα ότι η υπό έγκριση δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό και υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

4. (πρώην 5) Μετά από την έγκριση της δαπάνης, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες για την εκτέλεσή της.

 

5. (πρώην 6) Οι εγκρίσεις δαπανών, που βαρύνουν εξ ολοκλήρου ή τμηματικά τα επόμενα οικονομικά έτη, παρακολουθούνται μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους.

 

6. (πρώην 7) Οι καταρτιζόμενες συμβάσεις για λογαριασμό του Φορέα περιλαμβάνουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης του αρμόδιου οργάνου που εγκρίνει τη δαπάνη.

 

7. (πρώην 8) Προκειμένου περί διορισμών, εντάξεων και μετατάξεων του προσωπικού, βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος η ύπαρξη της αναγκαίας για την αντιμετώπιση της δαπάνης πίστωσης, για μεν τους διορισμούς στη σχετική προκήρυξη ή στην πράξη διορισμού, εφόσον ο διορισμός ενεργείται κατά νόμο χωρίς διαγωνισμό, για δε τις εντάξεις και μετατάξεις επί των οικείων πράξεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.