Νόμος 4512/18 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Εντάλματα Πληρωμής δαπανών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εκκαθαριζόμενες από την αρμόδια υπηρεσία δαπάνες πληρώνονται βάσει ενταλμάτων πληρωμής, σε βάρος της οικείας πίστωσης του προϋπολογισμού και πάντοτε εντός των προβλέψεων αυτού και των εκάστοτε υπολοίπων του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Φορέα.

 

2. Στα εν λόγω εντάλματα πληρωμής αναγράφονται:

 

α) ο τίτλος του Φορέα,

β) το οικονομικό έτος,

γ) το παραστατικό βάσει του οποίου καταλογίζεται η δαπάνη,

δ) ο αύξων αριθμός του εντάλματος και ο σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου του συνοδεύοντος τα δικαιολογητικά εγγράφου,

ε) το πληρωτέο ποσό ολογράφως και αριθμητικώς,

στ) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και κάθε άλλο στοιχείο προσδιοριστικό της ταυτότητάς του, προκειμένου δε περί νομικού προσώπου, ο ακριβής τίτλος και η έδρα του,

ζ) η Τράπεζα που θα ενεργήσει την πληρωμή,

η) ο τόπος και ο χρόνος έκδοσης και

θ) οι υπογραφές των αρμόδιων προσώπων, κατά την παράγραφο 2 του προηγουμένου άρθρου.

 

3. Στα ανωτέρω εντάλματα πληρωμής παρατίθεται ανάλυση, στην οποία αναγράφεται το πληρωτέο στο δικαιούχο ποσό και οι τυχόν υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις.

 

4. Στα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, εκτός από τα ανωτέρω στοιχεία, αναγράφεται και η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού.

 

5. Στα τιμολόγια ή αποδείξεις των πιστωτών του Φορέα επί των οποίων στηρίζεται η έκδοση του εντάλματος πληρωμής, σημειώνεται με ειδική σφραγίδα ότι εξοφλήθη.

 

6. Τα εντάλματα πληρωμής συντάσσονται σε δύο αντίτυπα. Από αυτά το πρώτο φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, το δεύτερο ΣΤΕΛΕΧΟΣ. Στο στέλεχος του εντάλματος πληρωμής υπό την ένδειξη συνημμένο σημειώνονται περιληπτικά τα δικαιολογητικά που στηρίζουν την έκδοσή του.

 

7. Τα εντάλματα πληρωμής δεν επιτρέπεται να φέρουν ξέσματα, προσθήκες, αλλοιώσεις, διαγραφές ή παρεγγραφές.

 

8. Επιτρέπεται η έκδοση εντάλματος πληρωμής βάσει δικαιολογητικών συνημμένων σε άλλο ένταλμα πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή, επί του αντιγράφου και του στελέχους αυτού γίνεται σημείωση παραπομπής στο ένταλμα πληρωμής στο οποίο έχουν επισυναφθεί τα δικαιολογητικά.

 

9. Τα εντάλματα πληρωμής αρχειοθετούνται ημερολογιακά και κατά αριθμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.