Νόμος 4512/18 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Τρόπος πληρωμής των δαπανών- Προπληρωμές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλες οι δαπάνες του Φορέα πληρώνονται με επιταγές και σε βάρος των τηρούμενων λογαριασμών σε Τράπεζες ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Επιτρέπεται, επίσης, η πληρωμή των οφειλών και με εντολή μεταφοράς με τη μεσολάβηση της Τράπεζας που ασκεί τη διαχείριση σε πίστωση λογαριασμού των δικαιούχων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα.

 

2. Οι πληρωμές για δαπάνες αποδοχών του προσωπικού του Φορέα διενεργούνται μέσω ΕΑΠ.

 

3. Οι επιταγές και οι εντολές μεταφοράς υπογράφονται από τα εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμόδια όργανα και μέχρι το ύψος του ποσού που το ίδιο έχει ορίσει.

 

4. Επιτρέπεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύστερα από απόφαση του Γενικού Διευθυντή ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου προς αντιμετώπιση δαπανών για τις οποίες είναι, λόγω της φύσης τους ή της επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, δυσχερής η τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη δικαιολόγησή τους, καθώς και μικροδαπανών, χωρίς αιτιολόγηση, μέχρι του ύψους των 7.000 € κατά κωδικό προϋπολογισμού ετησίως. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ορίζεται το ποσό του εντάλματος, το είδος της δαπάνης, ο υπεύθυνος υπάλληλος και η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Επιτρέπεται επίσης από τον Γενικό Διευθυντή η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα κάθε φορά του προσωπικού του Φορέα με οποιαδήποτε σχέση και στα μέλη διοίκησής του για δαπάνες μετακίνησής τους με εντολή του Φορέα. Το πρόσωπο που λαμβάνει την προκαταβολή συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού μαζί με τις αποδείξεις πληρωμής των προκαταβληθέντων ποσών και τα υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία προς εκκαθάριση. Η εκκαθάριση γίνεται μέσω της μισθοδοσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.