Νόμος 4512/18 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ταμειακή διαχείριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ταμειακή Διαχείριση του Φορέα διενεργείται από τις Τράπεζες στις οποίες έχουν ανοιχθεί λογαριασμοί του Φορέα.

 

2. Η κάθε Τράπεζα, κατά την εξόφληση της επιταγής, τηρεί την τραπεζική διαδικασία. Τα σχετικά δικαιολογητικά της διαδικασίας αυτής και οι εξοφλητικές αποδείξεις των δικαιούχων, παραμένουν στην Τράπεζα.

 

3. Δικαιολογητικό της πληρωμής αποτελεί το ένταλμα πληρωμής και η εμφάνιση της συναλλαγής στις κινήσεις που αποστέλλει η κάθε Τράπεζα για τη χρέωση του λογαριασμού του Φορέα και την εκτέλεση κάθε εντολής πληρωμής των δικαιούχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

4. Αν οι πληρωμές ενεργούνται με εντολές μεταφοράς, δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών νομιμοποίησης, ούτε εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Η απόδειξη εκτέλεσης της εντολής μεταφοράς ή χρέωσης του λογαριασμού του Φορέα, με πίστωση του δικαιούχου, αποτελεί στην περίπτωση αυτή δικαιολογητικό της πληρωμής που διενεργήθηκε.

 

5. Η οικονομική και λογιστική διαχείριση για την εκπλήρωση του σκοπού του Φορέα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο νόμο 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/2014). Ο Φορέας εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974), των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69Α, 69Β, 69Γ, 69Δ και 69Ε και του Κεφαλαίου Δ' του Μέρους Δ' του νόμου [Ν] 4270/2014, καθώς και των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016). Ομοίως για το Φορέα δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

6. Ο Φορέας απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή άλλο φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση και συμπαραμαρτούντες φόρους και τέλη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.