Νόμος 4512/18 - Άρθρο 367

Άρθρο 367: Διαδικασία έκδοσης απόφασης έναρξης λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας καζίνο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αίτηση που υποβάλλει υφιστάμενη ή νεοϊδρυόμενη ανώνυμη εταιρία στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την έκδοση απόφασης έναρξης λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο, συνοδεύεται από:

 

α) τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 358, 360, 363, 364 και 365,

 

β) τις απαιτούμενες για την έναρξη της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας καζίνο, τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, στατικές ηλεκτρομηχανολογικές, περιβαλλοντικές και λοιπές μελέτες για τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις όπου υλοποιείται η επένδυση, τις προβλεπόμενες οικοδομικές άδειες, τις λοιπές απαιτούμενες εγκρίσεις, άδειες και σήματα λειτουργίας, βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο οφείλει να προσκομισθεί σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης ή την άδεια λειτουργίας,

 

γ) σχέδιο καταστατικού της υπό ίδρυση εταιρίας ή καταστατικό της υφιστάμενης εταιρίας και

 

δ) κάθε άλλο στοιχείο που ζητεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων προκειμένου να μπορεί να βεβαιώσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της έναρξης λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας καζίνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

 

2. Σε περίπτωση παραχωρησιούχου νέας άδειας, τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων πρέπει να συνάδουν με τις υποχρεώσεις που αυτός έχει αναλάβει στο διαγωνισμό στον οποίο έχει συμμετάσχει.

 

Προκειμένου να πιστοποιηθούν η εκπλήρωση υποχρεώσεων και η πλήρωση όρων και αιρέσεων που τυχόν περιέχονται στη σύμβαση παραχώρησης ή την άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 366, η ανώνυμη εταιρία καζίνο υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή ή, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παραχώρησης ή της άδειας λειτουργίας και το οικείο χρονοδιάγραμμα που περιέχεται σε αυτές: α) πλήρης αναφορά για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επιμέρους στοιχείων της επένδυσης ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ή των όρων και αιρέσεων που έχουν τεθεί και β) στην οριστική τους μορφή, τις απαιτούμενες τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, περιβαλλοντικές και λοιπές μελέτες για τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις όπου υλοποιείται η επένδυση, τις προβλεπόμενες οικοδομικές άδειες, λοιπές απαιτούμενες εγκρίσεις, άδειες και σήματα λειτουργίας, βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο οφείλει να προσκομισθεί σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης ή την άδεια λειτουργίας, προς ενεργοποίηση τμημάτων της επένδυσης ή την έναρξη λειτουργίας τμημάτων του καζίνο ή άλλων επιμέρους δραστηριοτήτων, ιδίως εφόσον για την έναρξή τους απαιτείται η προσκόμιση εγκρίσεων ή αδειών.

 

3. Για την έκδοση απόφασης έναρξης λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο για εταιρεία η οποία: α) είναι θυγατρική επιχείρησης που λειτουργεί καζίνο ή ασκεί δραστηριότητα τυχερών παιγνίων σε άλλο κράτος ή β) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ελέγχουν επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο των τυχερών παιγνίων σε άλλο κράτος, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, πριν από την έκδοση απόφασης, ζητά από την αιτούσα εταιρία να προσκομίσει βεβαίωση των αρμόδιων στη χώρα καταγωγής της εποπτικών αρχών, εφόσον υφίστανται, για τη σύννομη λειτουργία της, καθώς και εξουσιοδότηση της εταιρίας στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων να ζητήσει η ίδια από τις αρχές αυτές οποιαδήποτε πληροφορία, απαραίτητη για να κρίνει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης απόφασης έναρξης λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο, κατά τον παρόντα νόμο, και αν υπάρχουν ικανοποιητικά εχέγγυα για τη σύννομη λειτουργία της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 80 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.