Νόμος 4512/18 - Άρθρο 375

Άρθρο 375: Ανάκληση και αναστολή άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας καζίνο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δύναται να ανακαλεί προσωρινά μέχρι 3 μήνες ή οριστικά την άδεια λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας καζίνο, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, αν παραβιάζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί παιγνίων ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή τους ή οι όροι της άδειας λειτουργίας. Η ανάκληση της άδειας συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης. Με τον Κανονισμό Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) ή με τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού της βαρύτητας της παράβασης ή των παραβάσεων και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 33 του άρθρου 80 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

2. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας μπορεί να έχει ως αντικείμενο και ορισμένες μόνον από τις δραστηριότητες λειτουργίας τυχερών παιγνίων που περιλαμβάνει η άδεια λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας καζίνο.

 

3. Πριν προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων κοινοποιεί στην ανώνυμη εταιρεία καζίνο τις διαπιστωθείσες ελλείψεις ή παραβάσεις και της γνωστοποιεί την απόφαση που έχει λάβει να προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας, εάν η ανώνυμη εταιρεία καζίνο δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα εντός προθεσμίας που της τάσσει, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 μήνες από την κοινοποίηση της αποφάσεως. Μετά την πάροδο της προθεσμίας και αφού λάβει υπόψη της τις θέσεις της ανώνυμης εταιρείας καζίνο, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αποφασίζει οριστικώς. Σε περίπτωση που επιχείρηση Καζίνο διακόψει για οποιονδήποτε λόγο τη λειτουργία της, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να διορίσει προσωρινή διοίκηση με αποκλειστικό σκοπό τη συνέχιση της λειτουργίας της έως τη χορήγηση της άδειας σε νέο παραχωρησιούχο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 80 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

4. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορεί με απόφασή της να αναστέλλει προσωρινά την άδεια λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας καζίνο, εφόσον διαπιστώνει ότι αυτή παραβιάζει τη νομοθεσία, έτσι ώστε η λειτουργία της να δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους παίκτες και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς τυχερών παιγνίων. Αντικείμενο της απόφασης μπορεί να είναι και η αναστολή της άδειας ασκήσεως συγκεκριμένων λειτουργιών και δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας καζίνο, που καθορίζονται στην απόφαση. Η διάρκεια της αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες. Στην απόφαση αναστολής της άδειας λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας καζίνο μπορεί να τίθεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων στην ανώνυμη εταιρεία καζίνο σύντομη προθεσμία, μέσα στην οποία αυτή οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την παύση των παραβάσεων ή την άρση των συνεπειών τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 80 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

5. Η απόφαση με την οποία επιβάλλεται προσωρινή αναστολή είναι αμέσως εκτελεστή και γνωστοποιείται στην ανώνυμη εταιρεία καζίνο με κάθε πρόσφορο μέσο. Το αργότερο με την παρέλευση του χρόνου αναστολής και αφού λάβει υπόψη τις θέσεις της ανώνυμης εταιρείας καζίνο, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αποφασίζει είτε την άρση της αναστολής είτε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας καζίνο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή ύστερα από αίτηση της ίδιας της ανώνυμης εταιρείας καζίνο, η αναστολή λειτουργίας μπορεί να παραταθεί για άλλες 45 ημέρες κατ' ανώτατο όριο μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της πρώτης αναστολής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 80 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.