Νόμος 4512/18 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Ρύθμιση μισθωτικών σχέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Για τη στέγαση των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους, που συστήνονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο Φορέας, με την επιφύλαξη της περίπτωσης β', υπεισέρχεται αυτοδικαίως, ως μισθωτής, στις, ισχύουσες κατά την ημερομηνία κατάργησης των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων σύμφωνα με την παραγράφου 7 του άρθρου 1, μισθώσεις ακινήτων, που έχουν συναφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο ή από τους άμισθους Υποθηκοφύλακες, για τη στέγαση των εμμίσθων ή αμίσθων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων, αντίστοιχα.

 

Ο Φορέας δικαιούται, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την υπεισέλευση του στη θέση του μισθωτή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, να καταγγείλει αζημίως τις μισθώσεις της παρούσας παραγράφου.

 

β) Σε περίπτωση κατά την οποία, οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, άμισθοι υποθηκοφύλακες επιθυμούν τη συνέχιση της μισθωτικής σχέσης στο πρόσωπο τους για άλλη χρήση, οφείλουν να το δηλώσουν στο Φορέα ταυτόχρονα με την αποδοχή ή μη της πρόσκλησης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 18.

 

γ) Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να υπεισέλθει προσωρινά και για διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1 έτος από την κατάργηση του οικείου Υποθηκοφυλακείου ως μισθωτής σε συμβάσεις μίσθωσης που έχουν συνάψει οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες για τη στέγαση άμισθων υποθηκοφυλακείων που καταργούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 και δεν εμπίπτουν σε έδρα συνιστώμενου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος προς τον σκοπό της στέγασης του αρχείου του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου. Για την άσκηση του δικαιώματος προηγείται έγγραφη ανακοίνωση στον εκμισθωτή 1 μήνα πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την κατάργηση του οικείου Υποθηκοφυλακείου στην απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 1.

 

Σε περίπτωση κατάργησης μη ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου, ο Φορέας μπορεί να καταβάλει εύλογη αποζημίωση χρήσης για την προσωρινή φύλαξη και μέσα στο ίδιο έτος που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, του αρχείου του καταργηθέντος Υποθηκοφυλακείου στην έδρα του Συμβολαιογράφου που εκτελούσε χρέη Υποθηκοφύλακα μέχρι και την κατάργηση του ίδιου Υποθηκοφυλακείου, ύστερα από σχετική συμφωνία και διαπραγμάτευση των συμβαλλομένων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο προβλεπόμενος χρόνος μπορεί να παραταθεί για διάστημα μέχρι και 6 μήνες με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 32 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες άμισθο Υποθηκοφυλακείο που καταργείται με τις διατάξεις της παραγράφου 5 άρθρου 1, στεγάζεται, κατά την ημερομηνία κατάργησής του σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 1, σε ακίνητο για το οποίο δεν έχει συναφθεί σύμβαση μίσθωσης, ο Φορέας παραμένει αυτοδικαίως στη χρήση του ακινήτου, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες από την ημερομηνία κατάργησης του Υποθηκοφυλακείου. Για τη, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, χρήση, καταβάλλεται από το Φορέα στον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου εύλογη αποζημίωση, το ύψος της οποίας συμφωνείται με διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλομένων.

 

3. Τα έπιπλα, σκεύη, μηχανήματα και όλος εν γένει ο εξοπλισμός των καταργουμένων αμίσθων Υποθηκοφυλακείων περιέρχονται στην κυριότητα του Φορέα, εκτός αν αποδεικνύεται αποκλειστικά με έγγραφα ότι αυτά αποκτήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διατάξεως της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993).

 

4. Τα έπιπλα, τα σκεύη, τα μηχανήματα και όλος εν γένει ο εξοπλισμός των καταργούμενων έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, που υπάρχουν στις ίδιες υπηρεσίες κατά την ημερομηνία κατάργησής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 1, περιέρχονται αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου ή πράξης και χωρίς αντάλλαγμα, στην κυριότητα του Φορέα. Για την παραπάνω μεταβίβαση δεν οφείλεται φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα καθορίζεται η διαδικασία για τη διενέργεια της απογραφής τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για το ίδιο ζήτημα. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο με τρίτους για τη συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού και υφίστανται κατά τον χρόνο κατάργησης του οικείου έμμισθου Υποθηκοφυλακείου μεταφέρονται αυτοδικαίως στον Φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 32 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.