Νόμος 4512/18 - Άρθρο 75

Άρθρο 75


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τίτλος του άρθρου 6 του νόμου 4425/2016 τροποποιείται ως εξής:

 

{Εποπτικές Αρμοδιότητες.}

 

2. Οι περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 4425/2016 αναριθμούνται σε περιπτώσεις β, γ και δ αντίστοιχα. Προστίθεται νέα περίπτωση α' ως εξής:

 

{α) Είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του παρόντος.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου 4425/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί, πέραν των προβλεπομένων στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στις διατάξεις του νόμου 4001/2011, να εκδίδει οδηγίες και κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Κανονισμών και Κωδίκων του παρόντος, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου και να διενεργεί γενικούς ή ειδικούς, επιτόπιους ή μη, ελέγχους στους φορείς που υπάγονται στην ως άνω εποπτεία της, ιδίως στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς. Οι παραπάνω έλεγχοι είναι δειγματοληπτικοί.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου 4425/2016 αναριθμείται σε παράγραφο 7 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζονται για την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων τους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όπως και για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της ενεργειακής αγοράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με βάση τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου.}

 

5. Εισάγεται νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 6 του νόμου 4425/2016 ως εξής:

 

{3. Στο πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω εποπτείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας τα εντεταλμένα όργανα αυτής μπορούν:

 

α) να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο υπό οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνουν αντίγραφό του,

β) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο,

γ) να έχουν πρόσβαση σε κάθε υπάρχουσα καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή ανταλλαγής δεδομένων και να λαμβάνουν αντίγραφο αυτής.}

 

6. Εισάγεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 6 του νόμου 4425/2016 ως εξής:

 

{4. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί επιπροσθέτως:

 

α) να λαμβάνει πληροφορίες από τους ελεγκτές εποπτευόμενων κατά τα ανωτέρω από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας φορέων,

 

β) να αναθέτει εξακριβώσεις ή έρευνες σε ορκωτούς λογιστές και άλλους εμπειρογνώμονες.}

 

7. Εισάγεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 6 του νόμου 4425/2016 ως εξής:

 

{5. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με απόφασή της, δύναται να καθορίζει τα στοιχεία που πρέπει περιοδικώς να υποβάλλουν οι εποπτευόμενοι από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας φορείς, το χρόνο και τον τρόπο υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

8. Εισάγεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 6 του νόμου 4425/2016 ως εξής:

 

{6. Για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 12, και των άρθρων 15 και 16 αρμόδια είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως ορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις αυτές. Για την άσκηση της ως άνω εποπτείας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τις εξουσίες και αρμοδιότητες και επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί κεφαλαιαγοράς, όπως κατά περίπτωση καθορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 και των άρθρων 15 και 16. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ως προς τη συμμετοχή Ανώνυμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ως Εκκαθαριστικών Μελών σε Φορέα Εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύουν επίσης τις Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τα πιστωτικά ιδρύματα, αντίστοιχα, όταν συμμετέχουν στις Αγορές Ενέργειας ως Συμμετέχοντες σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναφορικά με την επάρκεια που θα πρέπει να έχουν για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους. Με κοινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται ειδικά κριτήρια για τη συμμετοχή των Ανώνυμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, αντίστοιχα, στις Αγορές Ενέργειας ως Συμμετεχόντων αναφορικά με την επάρκεια που θα πρέπει να έχουν για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους.}

 

9. Εισάγεται νέα παράγραφος 8 στο άρθρο 6 του νόμου 4425/2016 ως εξής:

 

{8. Ειδικώς, την εποπτεία ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ως προς τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων του νόμου [Ν] 4261/2014 ως Εκκαθαριστικών Μελών σε Φορέα Εκκαθάρισης ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές. Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει τα ως άνω πιστωτικά ιδρύματα όταν συμμετέχουν στις Αγορές Ενέργειας ως Συμμετέχοντες σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναφορικά με την επάρκεια που θα πρέπει να έχουν για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται ειδικά κριτήρια για τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων του νόμου [Ν] 4261/2014 στις Αγορές Ενέργειας ως Συμμετεχόντων. Για τις ανάγκες άσκησης της εποπτείας της παρούσας παραγράφου η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και την Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.}

 

10. Εισάγεται νέα παράγραφος 9 στο άρθρο 6 του νόμου 4425/2016 ως εξής:

 

{9. Επιτρέπεται η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τον παρόντα νόμο μεταξύ της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.