Νόμος 4512/18 - Άρθρο 87

Άρθρο 87


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εισάγεται νέο άρθρο 16 στο νόμο 4425/2016 με τον τίτλο Εκκαθάριση συναλλαγών Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς, το οποίο έχει ως εξής:

 

{1. Η εκκαθάριση των συναλλαγών Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας διενεργείται από διαχειριστή συστήματος που έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 72 και επόμενα του νόμου [Ν] 3606/2007, εφαρμοζόμενων, όπου συντρέχει περίπτωση, των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 648/2012.

 

2. Εφόσον η άδεια αφορά Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα διακανονιζόμενα με φυσική παράδοση της ενέργειας, για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, την οποία θα μπορεί να αρνηθεί εφόσον κρίνει ότι δεν υφίστανται επαρκή εχέγγυα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και την προστασία της από κινδύνους, που αφορούν στην εκπλήρωση των συναλλαγών στο πλαίσιο λειτουργίας της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συνεργασίας του διαχειριστή Συστήματος με τους διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ για τη διασφάλιση συνθηκών ομαλού διακανονισμού των φυσικών παραδόσεων ενέργειας, εφαρμοζόμενων όπου συντρέχει περίπτωση και των διατυπώσεων του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 648/2012.

 

3. Η διαδικασία της παραγράφου 2 τηρείται και σε κάθε περίπτωση μεταβολής ή επέκτασης της άδειας της παραγράφου 1.

 

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση εκκαθάρισης συναλλαγών σε ΜΟΔ και μόνον επί παραγώγων με υποχρεωτική φυσική παράδοση της ενέργειας την οποία διενεργεί το ίδιο το Χρηματιστήριο Ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, το Χρηματιστήριο Ενέργειας καθορίζει τη λειτουργία της εκκαθάρισης των συναλλαγών σε ΜΟΔ επί των ως άνω παραγώγων στον Κανονισμό του που εκδίδεται και εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 10.}

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.