Νόμος 4521/18 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που συστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 88/2013 (ΦΕΚ 129/Α/2013), λειτουργεί από τη σύστασή του, με τις εξής κατευθύνσεις: (α) Βαλκανικών Σπουδών, (β) Σλαβικών Σπουδών και (γ) Ανατολικών Σπουδών. Το Τμήμα, απονέμει ενιαίο πτυχίο, που προσδιορίζεται από τις ανωτέρω επιμέρους κατευθύνσεις.

 

2. Το άρθρο 4 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013) τροποποιείται ως εξής:

 

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

β) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτού λαμβάνουν αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.}

 

3. Στο νόμο [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 33 μετά τις λέξεις συνεχόμενα εξάμηνα προστίθεται η φράση , καθώς και παράτασης, η οποία δεν υπερβαίνει το ήμισυ της κανονικής διάρκειας φοίτησης του Π.Μ.Σ.,

 

β) στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 45, μετά τις λέξεις μερικής φοίτησης σε Π.Μ.Σ., προστίθεται η λέξη παράτασης,

 

γ) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 μετά τις λέξεις του πρώτου κύκλου σπουδών, προστίθεται η φράση έως και τη λήξη τυχόν χορηγηθείσας παράτασης φοίτησης,.

 

4. Μετά το άρθρο 13Α του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) προστίθεται άρθρο 13Β το οποίο έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 13Β

 

1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση - δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002).

 

2. Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζεται το ειδικό ποσοστό το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ανά κατηγορία λυκείου (Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο, ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει ανά κατηγορία το 2%, η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του 70% του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Σχολές αποκτούν αυτοδυναμία, εφόσον τουλάχιστον ένα από τα Τμήματά τους είναι αυτοδύναμο.}

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017) εφαρμόζεται αναλογικά και για την εισαγωγική κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

7. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017) διαγράφονται οι λέξεις ή της ίδιας Κλινικής.

 

8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017) μετά τις λέξεις ειδικότητα του Τμήματος, και πριν τις λέξεις αν στο πρόγραμμα σπουδών προστίθενται οι λέξεις επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων,

 

9. α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α/1997) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα η Σύγκλητος καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ορίζονται με όμοια απόφαση 3 μέλη της Διοικούσας Επιτροπής για αντίστοιχο αριθμό θέσεων Αντιπροέδρων. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων, η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο.}

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τις υπηρεσίες που παρέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι λαμβάνουν αμοιβή το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και καταβάλλεται από ίδιους πόρους του ιδρύματος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.