Νόμος 4530/18 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 246/2006 (ΦΕΚ 261/Α/2006)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 246/2006 (ΦΕΚ 261/Α/2006) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η προϋπόθεση της προηγούμενης κλήτευσης του εργαζόμενου από τον εργοδότη για την υποβολή πιστοποιητικού υγείας ισχύει ανεξάρτητα από το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης εργασίας.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 246/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι προσλήψεις του τακτικού ή του έκτακτου προσωπικού διενεργούνται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ΚΤΕΛ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Συμβάσεις εργασίας οι οποίες κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου καταρτίζονται απευθείας από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το διευθύνοντα σύμβουλο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το διευθυντή του οικείου ΚΤΕΛ θεωρούνται έγκυρες μετά την πάροδο διμήνου από την πρόσληψη, εφόσον δεν καταγγελθούν εντός του διαστήματος αυτού από το ΚΤΕΛ.}

 

3. Στο άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 246/2006 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Συμβάσεις εργασίας που συνάφθηκαν στο παρελθόν, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 257/1989 (ΦΕΚ 123/Α/1989) ή με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 229/1994 (ΦΕΚ 178/Α/1994) ή το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 246/2006, για την κατάρτιση των οποίων δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής, θεωρούνται έγκυρες, εφόσον δεν καταγγέλθηκαν εντός διμήνου από την κατάρτισή τους.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.