Νόμος 4538/18 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Οι αποζημιώσεις στο ιατρικό και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, των φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και σχετίζονται με τις πάσης φύσεως αποδοχές τους, βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας για την ειδική επιχορήγηση των εν λόγω φορέων και εκκαθαρίζονται από τους αρμόδιους εκκαθαριστές τους.}

 

Η παρούσα παράγραφος ισχύει από 01-01-2018.

 

2. Ποσά που αφορούν σε πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμων οφειλών νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και νοσοκομείων εποπτευόμενων από τα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας προς τον ΕΔΣΝΑ για τη διαχείριση αποβλήτων και έχουν βεβαιωθεί ταμειακά, διαγράφονται και δεν αναζητούνται. Η σχετική απόφαση διαγραφής εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του νόμου 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από τους παραπάνω φορείς εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκαν, καθώς και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο οικονομικό έτος, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας.}

 

4. Η μισθοδοσία των ειδικευόμενων ιατρών, που τοποθετούνται στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατροδικαστικής, καθώς και των ειδικευόμενων ιατρών που υπηρετούν στα ίδια Εργαστήρια, μετά από παράταση της σύμβασής τους, βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.

 

Η παρούσα παράγραφος ισχύει από 13-05-2017.

 

5. Η αναστολή εφαρμογής της εκδοθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης ιατρών και οδοντιάτρων σε θέσεις ιατρών/οδοντιάτρων κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, που προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017), ανατρέχει στο χρόνο έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης.

 

6. Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων που συμμετέχουν στα υπηρεσιακά συμβούλια των φορέων, που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, λήγει στις 31-12-2018, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας διενέργειας των τελευταίων εκλογών για την ανάδειξή τους.

 

7. α) Στην υποπερίπτωση α)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τοποθέτηση των έμμισθων ειδικευομένων στα νοσοκομεία.}

 

Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει από 07-08-2017.

 

β) Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017), με την οποία καταργήθηκε η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012), καταργείται. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει από 07-08-2017. Από την ίδια ημερομηνία επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 4058/2012.

 

8. Το άρθρο 27 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 63/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η θητεία των επικουρικών ιατρών της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007), που υπηρετούν σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, των οποίων η θητεία λήγει από 21-03-2018 έως 31-12-2018, παρατείνεται μέχρι τις 31-01-2019. Κατά την παράταση αυτή, η μισθοδοσία των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου καλύπτεται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται αναδρομικά από 21-03-2018.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.