Νόμος 4554/18 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 4430/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε κάθε περίπτωση το επιβληθέν πρόστιμο δε μπορεί να είναι μικρότερο των 200 € και μεγαλύτερο των 50.000 €.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 4430/2016 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Μέλη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων μπορούν να γίνουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να απαιτείται να έχουν την ικανότητα για δικαιοπραξία, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/1986).}

 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου 4430/2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{β. Ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, τα μέλη του Συνεταιρισμού Εργαζομένων υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, για κύρια ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη, και από 01-01-2017 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν μέχρι 31-12-2016, για τους ανωτέρω κλάδους ασφάλισης, τις προβλεπόμενες για τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ασφαλιστικές εισφορές.

 

Από 01-01-2017 καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 39 και την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) για τους ασφαλισμένους που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και υπάγονται στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει των σχετικών διατάξεων του τέως Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

Μέλη του Συνεταιρισμού που ασκούν για λογαριασμό αυτού τεχνικές ή οικοδομικές εργασίες, για την άσκηση των οποίων υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του ΣΤ' Κεφαλαίου του Κανονισμού Ασφάλισης του τέως ΙΚΑ ΕΤΑΜ, υπάγονται στην ασφάλιση του τέως Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών για κύρια ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη και του τέως ΕΤΕΑΜ για επικουρική ασφάλιση και από 01-01-2017 στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΕΤΕΑΕΠ.

 

Αν τα μέλη του Συνεταιρισμού ασκούν παράλληλα και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, μέχρι 31-12-2016 έχουν εφαρμογή οι σχετικές γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων κύριας ασφάλισης, στους οποίους υπάγονται για την ασκούμενη επαγγελματική τους δραστηριότητα, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) για τα μέλη του Συνεταιρισμού που έχουν υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση μετά την 01-01-1993 (νέοι ασφαλισμένοι). Από 01-01-2017 έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 4387/2016.}

 

4. Εάν από την εφαρμογή της παραγράφου 3 προκύψουν οφειλές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, αυτές δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και τυχόν πρόστιμα, εφόσον εξοφληθούν εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εάν δεν εξοφληθούν εντός της εξάμηνης προθεσμίας, επιβαρύνονται με προσαυξήσεις μετά τη λήξη αυτής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.