Νόμος 4554/18 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α/2017) προστίθεται υποπερίπτωση ε)ε' ως εξής:

 

{ε)ε) Η μελέτη και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών των εφοδίων εκτάκτων αναγκών. Η πρόταση προμήθειας, εφοδιασμού, διακίνησης, διαλογής και επισκευής του υλικού αυτού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου και την Κεντρική Αποθήκη Υλικού του Υπουργείου Υγείας όπου φυλάσσεται το υλικό αυτό, καθώς και τις Περιφέρειες.}

 

2. Στην υποπερίπτωση δ)δ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 διαγράφεται η φράση στο πλαίσιο προγραμμάτων για την παροχή στεγαστικής προστασίας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

 

3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης στ)στ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 προστίθεται η φράση και το άρθρο 47 του νόμου [Ν] 4386/2016.

 

4. Η υποπερίπτωση η)η' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 καταργείται.

 

5. Η υποπερίπτωση η)η' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 καταργείται και η επόμενη υποπερίπτωση αναριθμείται αναλόγως.

 

6. Η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) Η έγκριση των ισολογισμών, των απολογισμών και των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 80/1997 (ΦΕΚ 68/Α/1997) των εποπτευόμενων φορέων, όπως επίσης και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης και της ΕΑΑ, καθώς και ο έλεγχος των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών που προβλέπονται από το άρθρο 84 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992).}

 

7. Οι υποπεριπτώσεις στ)στ' και ζ)ζ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{στ)στ) ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλων φορέων ιδιωτικής κοινωφελούς πρωτοβουλίας (σωματείων, οργανώσεων κ.λ.π.), καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες για την προστασία της οικογένειας και του παιδιού,

 

ζ)ζ) η έκδοση πράξεων σύστασης, κατάρτισης, μεταφοράς, συγχώνευσης, μετατροπής και έγκρισης των οργανισμών και κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (σωματεία, οργανώσεις κ.λ.π.), καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων, που αφορούν στην προστασία της οικογένειας και του παιδιού και η εποπτεία και παρακολούθηση της δράσης τους.}

 

8. Η υποπερίπτωση ι)ι' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)ι) Η εισήγηση και υποβολή προτάσεων προγραμμάτων για την προστασία της οικογένειας και του παιδιού, η εισήγηση προτάσεων των φορέων σχετικά με την ανέγερση και τη βελτίωση υποδομών, καθώς και η έγκριση, από άποψη σκοπιμότητας, για την ένταξη των ανωτέρω στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων ή σε άλλα προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.}

 

9. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ι)γ)ι)γ' ως εξής:

 

{ι)γ)ι)γ) Η εισήγηση για τη σκοπιμότητα αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιήλθε στο Υπουργείο με το άρθρο 9 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

10. Η υποπερίπτωση ι)β)ι)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)β)ι)β) Η εισήγηση για επιχορήγηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης απευθείας μέσω των Περιφερειών. Η εισήγηση για επιχορήγηση από το προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου των ως άνω φορέων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.}

 

11. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ι)γ)ι)γ' ως εξής:

 

{ι)γ)ι)γ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής προστασίας για παιδιά με αναπηρία, καθώς και η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης, μεταφοράς, συγχώνευσης και μετατροπής τους και για τη χωροταξική κατανομή τους, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία.}

 

12. Η υποπερίπτωση στ)στ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ)στ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής προστασίας για άτομα με αναπηρία, καθώς και η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης, μεταφοράς, συγχώνευσης, μετατροπής τους και για τη χωροταξική κατανομή τους.}

 

13. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 προστίθενται υποπερίπτωση ι)στ)ι)στ' και ι)ζ)ι)ζ' ως εξής:

 

{ι)στ)ι)στ) Η άμεση εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για άτομα με αναπηρία και η έμμεση εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας φορέων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για άτομα με αναπηρία, καθώς και ο προσδιορισμός της οικονομικής ενίσχυσης αυτών.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η διαχείριση του ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων.}

 

14. Η υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ)γ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας νομικών προσώπων κάθε μορφής που παρέχουν οργανωμένες υπηρεσίες κλειστής προστασίας σε χρονίως πάσχοντες και ηλικιωμένους, καθώς και η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας τους.}

 

15. Η υποπερίπτωση ε)ε' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε)ε) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας δομών ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων από νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, όπως επίσης, η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου της λειτουργίας αυτών των δομών.}

 

16. Η υποπερίπτωση στ)στ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ)στ) Η εισήγηση, από άποψη σκοπιμότητας, για την έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης, μεταφοράς και συγχώνευσης κοινωφελών ιδρυμάτων προστασίας χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων.}

 

17. Η υποπερίπτωση δ)δ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ)δ) Η εισήγηση για τη σκοπιμότητα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας που περιήλθε στο Υπουργείο με το άρθρο 47 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

18. Η υποπερίπτωση ε)ε' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε)ε) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν την περιουσία που περιήλθε στο Υπουργείο με το άρθρο 47 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου.}

 

19. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ι)ι' ως εξής:

 

{ι)ι) Η συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους στο πλαίσιο προγραμμάτων για την παροχή στεγαστικής προστασίας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.}

 

20. Η υποπερίπτωση ι)ζ)ι)ζ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 καταργείται.

 

21. Η υποπερίπτωση ι)στ)ι)στ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)στ)ι)στ) Η παρακολούθηση και επεξεργασία των τηρούμενων στοιχείων στα Μητρώα του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού.}

 

22. Η υποπερίπτωση ι)ζ)ι)ζ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 καταργείται και οι επόμενες υποπεριπτώσεις αναριθμούνται αντίστοιχα.

 

23. H αναριθμημένη υποπερίπτωση ι)ζ)ι)ζ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)ζ)ι)ζ) Η λήψη κατάλληλων μέτρων, ώστε να τηρούνται οι κανόνες προστασίας δεδομένων των στοιχείων των Μητρώων του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού.}

 

24. Η υποπερίπτωση ι)ε)ι)ε' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)ε)ι)ε) Η λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να τηρούνται οι κανόνες προστασίας δεδομένων των στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.}

 

25. Η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Η παρακολούθηση και στατιστική επεξεργασία των τηρούμενων στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων, καθώς και στο Μητρώο Δημόσιων Φορέων του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού.}

 

26. Η υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ)γ) Η διαχείριση της ηλεκτρονικής εγγραφής των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως η αποδοχή της υποβολής, η ενημέρωση του φορέα για τις απαιτούμενες διορθώσεις ή άλλα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αυτή.}

 

27. Η υποπερίπτωση θ)θ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ)θ) Η άμεση εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες και παιδιά με αναπηρία και η έμμεση εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες και παιδιά με αναπηρία.}

 

28. Η υποπερίπτωση ι)β)ι)β' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)β)ι)β) Η συνεργασία, παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και ο καθορισμός της οικονομικής ενίσχυσής του, όπου προβλέπεται.}

 

29. Η υποπερίπτωση ι)γ)ι)γ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)γ)ι)γ) Η εισήγηση για την κατανομή επιχορηγήσεων μέσω των πιστώσεων του Ειδικού Κρατικού Λαχείου σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

30. Οι υποπεριπτώσεις ε)ε', στ)στ' και η)η' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 καταργούνται και οι λοιπές υποπεριπτώσεις αναριθμούνται αντίστοιχα.

 

31. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) Η διαχείριση της ηλεκτρονικής εγγραφής των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως η αποδοχή της υποβολής, η ενημέρωση του φορέα για τις απαιτούμενες διορθώσεις ή άλλα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αυτή.}

 

32. Η υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ)γ) Η παρακολούθηση και στατιστική επεξεργασία των τηρούμενων στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων, καθώς και στο Μητρώο Δημόσιων Φορέων του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού.}

 

33. Η υποπερίπτωση δ)δ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ)δ) Η λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων, ώστε να τηρούνται οι κανόνες προστασίας δεδομένων των στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Κοινωνικής Φροντίδας, ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.}

 

34. Η υποπερίπτωση ε)ε' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε)ε) Η έγγραφη ενημέρωση των διοικήσεων των νομικών προσώπων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, εντός 1 μηνός από τη διαπίστωση παράλειψης ενημέρωσης ή πλημμελούς ενημέρωσης του ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώου.}

 

35. Το άρθρο 42 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 42: Διάρθρωση Υπηρεσιών

 

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, οι αρμοδιότητες του οποίου ασκούνται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια από την Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του και την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών, διαρθρώνεται ως εξής:

 

1. Υπηρεσία ειδικών επιθεωρητών εργασίας

 

2. Κεντρική υπηρεσία

 

α) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

 

β) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

 

γ) Διεύθυνση Υποστήριξης Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

3. Περιφερειακές υπηρεσίες

 

α) Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

 

β) Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.}

 

36. Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι θέσεις της Υπηρεσίας των Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κατανέμονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και στις έδρες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ως εξής:

 

α) 12 θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης, εκ των οποίων:

 

α)α) 8 θέσεις Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και

β)β) 4 θέσεις Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

 

β) 22 θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων, εκ των οποίων:

 

α)α) 15 θέσεις Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και

β)β) 7 θέσεις Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.}

 

37. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ζ)ζ' ως εξής:

 

{ζ)ζ) Η μελέτη, επεξεργασία και διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, καθώς και η χορήγηση αδειών ατομικών ερανικών τραπεζικών λογαριασμών.}

 

38. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ι)δ)ι)δ' ως εξής:

 

{ι)δ)ι)δ) Η μελέτη, επεξεργασία και διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, καθώς και η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, φιλανθρωπικών και λαχειοφόρων αγορών, ραδιοτηλεμαραθωνίων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.