Νόμος 4555/18 - Άρθρο 203

Άρθρο 203: Διατάκτης στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.}

 

2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του νόμου 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παράγραφος 4 περίπτωση 30 του νόμου 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 224 του νόμου 3852/2010 ισχύουν και για τις αποφάσεις που εκδίδει ο δήμαρχος ως διατάκτης πιστώσεων.

 

H περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ)1) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

 

δ)2) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως 5% του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου, συμβάσεων ποσού έως 120.000 €, πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.}

 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15 και 16 του από [ΒΔ] 17-05-1959 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 114/Α/1959) καταργούνται.

 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 158 του νόμου 3463/2006 καταργούνται.

 

6. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του νόμου 3463/2006 καταργείται.

 

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 176 του νόμου 3852/2010, μετά την περίπτωση γ', προστίθεται περίπτωση γ)1 ως εξής:

 

{γ)1) Για την άπαξ λήψη αιτιολογημένης απόφασης περί τροποποίησης έως 5% του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.