Νόμος 4555/18 - Άρθρο 227

Άρθρο 227: Αρμοδιότητες Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για: Την υλοποίηση μέτρων και έργων που προωθούν την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

 

Ειδικότερα είναι αρμόδιοι για:

 

α. Την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης παραγωγής αποβλήτων.

 

β. Την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και σταθμών μεταφόρτωσης, σύμφωνα με το οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, πλην αυτών που υλοποιούνται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 228 του παρόντος. Είναι δυνατόν να μην γίνονται αποδεκτά απόβλητα, εξαιρουμένων των αστικών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και ποσότητάς τους δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την επεξεργασία των αποβλήτων αυτών.

 

γ. Την υγειονομική ταφή της περίπτωσης ζ' και τη λειτουργία χώρων της περίπτωσης η' του άρθρου 2 της ΗΠ/29407/3508/2002 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1572/Β/2002) για τα αστικά απόβλητα, με δυνατότητα αποδοχής και λοιπών στερεών μη επικινδύνων, καθώς και επικινδύνων αποβλήτων.

 

δ. Τη μηχανική - βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της οίκοθεν 56366/4351/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 3339/Β/2014).

 

ε. Τη μηχανική - βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης οίκοθεν 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/2014).

 

στ. Την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη δημιουργία δράσεων και έργων.

 

ζ. Την παρακολούθηση και εξειδίκευση της υλοποίησης των στόχων και των δράσεων του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

 

η. Την παρακολούθηση της παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή ευθύνης τους μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016).

 

θ. Την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης και τον προσδιορισμό της τιμολογιακής πολιτικής προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, σε ετήσια βάση.

 

ι. Τη συλλογή των στοιχείων που επιβάλλεται σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων (ΕΕL 332/2002) και την αποστολή αυτών στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της παραγράφου 8 του άρθρου 225.

 

ι)α. Την προετοιμασία των έργων και την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, καθώς και την υλοποίηση δράσεων για την επεξεργασία αποβλήτων της περιοχής ευθύνης τους σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και την υποβολή αιτήσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα για χρηματοδότηση ως τελικός δικαιούχος.

 

ι)β. Την προώθηση δράσεων και την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία.

 

ι)γ. Την παροχή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης συνδρομής για την εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης και την αποκατάσταση των υφιστάμενων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ).

 

ι)δ. Την τήρηση των απολογιστικών στοιχείων παραγωγής αποβλήτων της περιοχής ευθύνης τους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και απολογιστικών στοιχείων λειτουργίας του συνόλου των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων.

 

ι)ε. Την καταχώρηση σε πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων, που αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, πάσης φύσεως στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων και των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων. Λεπτομέρειες του παρόντος δύναται να καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και κάθε άλλου αρμόδιου Υπουργού.

 

ι)στ. Τη σύνταξη ετήσιας και πενταετούς έκθεσης, στην οποία αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκαν οι στόχοι και τα μέτρα του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς και οι λόγοι που ενδεχομένως καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Η ανωτέρω έκθεση κοινοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

2. Αν λειτουργεί μόνον ένας Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 225 εντός των ορίων μίας περιφέρειας, αυτός έχει την αρμοδιότητα της εκπόνησης και υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της εν λόγω περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου 4042/2012.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.