Νόμος 4555/18 - Άρθρο 249

Άρθρο 249: Θέματα ληξιαρχικών πράξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στη ληξιαρχική πράξη σημειώνεται από τον ληξίαρχο, με βάση τη δήλωση του δηλούντος το θάνατο και ο ακριβής τόπος ενταφιασμού ή αποτέφρωσης, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού.}

 

2. Το άρθρο 35 του νόμου [Ν] 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 35: Ενταφιασμός ή αποτέφρωση προσώπου

 

Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός ή η αποτέφρωση προσώπου χωρίς την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυτού στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασμού ή αποτέφρωσης αντίστοιχα, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού.}

 

3. Το άρθρο 35Α του νόμου [Ν] 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 35Α: Επιλογή τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης προσώπου

 

1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης είναι δικαίωμα του προσώπου.

 

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου να ορίσει εάν επιθυμεί μετά το θάνατό του την ταφή ή την αποτέφρωσή του, καθώς και να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον τόπο ενταφιασμού του ή τον τόπο αποτέφρωσής του και τον τρόπο διαχείρισης της τέφρας του αντίστοιχα. Με τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή μη που θα εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία με σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συμβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την εκτελέσουν. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του νόμου 4277/2014.

 

3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος δεν αντίκειται σε κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα αρμόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιμελούνται της ταφής ή αποτέφρωσης του νεκρού οφείλουν να συμμορφώνονται στη διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόμη και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού.}

 

4. Η παράγραφος γ' του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Όποιος κατά παράβαση του παρόντος νόμου διενεργεί ενταφιασμό ή αποτέφρωση χωρίς την προηγούμενη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου.}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι, βάσει διενεργηθείσας νεκροψίας, πρόκειται για θάνατο που οφείλεται σε παθολογικά αίτια και όχι για βίαιο θάνατο και ότι αφαιρέθηκαν από το σώμα του νεκρού τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη. Εάν ο θάνατος είναι βίαιος, έχει προηγηθεί νεκροτομή, κατόπιν σχετικής εντολής.}

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 49 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στη ληξιαρχική πράξη της παραγράφου 1 σημειώνεται από τον ληξίαρχο και ο τόπος αποτέφρωσης. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34, 36, 38 και 39 του νόμου [Ν] 344/1976. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την διαμόρφωση του εντύπου της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.}

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την αποτέφρωση νεκρών δεν απαιτείται η έκδοση άδειας αλλά αρκεί η προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου στο Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών όπου θα αποτεφρωθεί ο νεκρός.}

 

8. Στο άρθρο 9 του νόμου [Ν] 2447/1996 (ΦΕΚ 278/Α/1996) η υφιστάμενη παράγραφος αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθενται παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 ως εξής:

 

{2. Στην περίπτωση που ανήλικο τέκνο υιοθετείται από έναν μόνο γονέα, γυναίκα ή άνδρα, οι ληξιαρχικές πράξεις του ανηλίκου, καταχωρίζονται με μόνα τα στοιχεία του γονέα αυτού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 παράγραφος 1 περιπτώσεις ε' και στ' του νόμου [Ν] 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976).

 

Τα στοιχεία του άλλου γονέα, ο οποίος ελλείπει, θεωρούνται άγνωστα και οι σχετικές ληξιαρχικές καταχωρίσεις παραμένουν κενές, εκτός αν ο γονέας ζητήσει την πρόσληψη πατρώνυμου ή μητρωνύμου, αντίστοιχα, κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2573/1953 (ΦΕΚ 241/Α/1953) και της παραγράφου 6 του άρθρου 94 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010). Στην περίπτωση που γίνει πρόσληψη πατρώνυμου ή μητρωνύμου, η διαδικασία αυτή καλύπτεται από την υποχρέωση μυστικότητας του άρθρου 1559 του Αστικού Κώδικα και τις διαδικαστικές ρυθμίσεις των άρθρων 8 και 9 του νόμου [Ν] 2447/1996 (ΦΕΚ 278/Α/1996). Η απόφαση του δημάρχου περί της πρόσληψης πατρώνυμου ή μητρωνύμου είναι επίσης απόρρητη.

 

3. Η εγγραφή των τέκνων της παραγράφου 2 στο δημοτολόγιο γίνεται στη μερίδα του μοναδικού γονέα τους, χωρίς την καταχώριση στοιχείων του άλλου ελλείποντος γονέα, κατά παρέκκλιση των άρθρων 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 497/1991 (ΦΕΚ 180/Α/1991), εκτός αν τηρηθεί η διαδικασία του εδαφίου β' της παραγράφου 2.

 

4. Ληξιαρχικές πράξεις και δημοτολογικές καταχωρίσεις που αφορούν πρόσωπα ανήλικα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν συνταχθεί με τρόπο αντίθετο προς τις παραγράφους 1, 2 και 3, μπορούν να διορθωθούν κατά τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 344/1976 και του άρθρου 6 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 497/1991, αντίστοιχα, μόνο εφόσον υποβληθεί αίτηση του ασκούντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου, εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν να καθορίζονται αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία Μητρώο Πολιτών του άρθρου 115 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων από το σύστημα αυτό σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου αυτού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.