Νόμος 4585/18 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4512/2018 επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:

 

α) Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα προσόντα του Προέδρου και τα κριτήρια αξιολόγησης αυτού και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

β) Στο άρθρο 5 του νόμου 4512/2018 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης του Γενικού Διευθυντή.}

 

γ) Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 4512/2018 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Σε περίπτωση ανάκλησης της αίτησης του πρώτου εδαφίου του παρόντος, κατά το χρονικό διάστημα από 12-06-2018 έως 31-12-2018, ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, υπό την προϋπόθεση της καταβολής εντός της ίδιας προθεσμίας του ποσού της ήδη καταβληθείσας αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α/2013).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.