Νόμος 4512/18 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διοικητικό Συμβούλιο - Επιλογή - Διορισμός - Κωλύματα διορισμού - Ασυμβίβαστα - Κωλύματα συμφερόντων - Υποχρεώσεις - Έκπτωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) αποτελείται από επτά μέλη. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου όσον αφορά την επιλογή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τρία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία δεν περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος, επιλέγονται και υποδεικνύονται για διορισμό στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται και ο Γενικός Διευθυντής του Φορέα χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία φορά, με απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό Υπουργού.

 

2. Η επιλογή και ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιείται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), ύστερα από κοινή πρόσκληση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αρμόδιο για την επιλογή τμήμα ορίζεται το Τμήμα Α' του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ). Η επιλογή ενός τουλάχιστον μέλους από κάθε μία από τις ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικής, είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όποιος έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου. Ως προς τις υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της θητείας τους, τα ασυμβίβαστα άσκησης των καθηκόντων τους και τα κωλύματα λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 23 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα παύονται από τα καθήκοντά τους πριν από τη λήξη της θητείας τους, με απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό τους Υπουργού, αν συντρέξουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4369/2016. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα παύονται πριν από τη λήξη της θητείας τους, με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό τους Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και: α) λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους συνεπεία σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας ή νόσου που διαρκεί για περισσότερους από τρεις συνεχόμενους μήνες, β) για σπουδαίο λόγο που αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Από την ιδιότητα του μέλους εκπίπτει αυτοδίκαια και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις αδικαιολόγητα και χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση του κωλύματός του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπίπτει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, αντικαθίσταται για πλήρη θητεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

4. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το προσωπικό του Φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα προσόντα του Προέδρου και τα κριτήρια αξιολόγησης αυτού και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.