Νόμος 4599/19 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εξεταστές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης διενεργούνται από εξεταστές, οι οποίοι είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών οδήγησης, ανήκουν οργανικά και υπηρετούν σε διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας. Το κόστος εκπαίδευσης και διεξαγωγής των αναγκαίων εξετάσεων για την απόκτηση των αδειών οδήγησης από τους υποψηφίους εξεταστές, βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, μετά από αίτησή τους όλες οι σχολές εκπαίδευσης οδηγών, που προσφέρονται να παρέχουν στους υποψήφιους εξεταστές δωρεάν υπηρεσίες για την εκμάθηση της χρήσης των εκπαιδευτικών οχημάτων.

 

Οι υποψήφιοι εξεταστές επιτρέπεται να επιλέγουν για την εκμάθηση της χρήσης των εκπαιδευτικών οχημάτων άλλες από τις καθοριζόμενες με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου σχολές, οπότε και βαρύνονται με τη σχετική δαπάνη. Σε περίπτωση έλλειψης εξεταστών κάποιας κατηγορίας άδειας οδήγησης, δεν διενεργούνται εξετάσεις για την κατηγορία αυτή στη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα και οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν να εξετάζονται σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα που διαθέτει εξεταστές της κατηγορίας αυτής.

 

2. α. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται, μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, ο αριθμός των εξεταστών, ανά κατηγορία άδειας οδήγησης και ανά Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας σε διπλάσιο αριθμό του απαιτούμενου. Για τον καθορισμό του απαιτούμενου αριθμού των εξεταστών λαμβάνονται υπόψη:

 

α)α) τα στοιχεία των αδειών οδήγησης που έχουν χορηγηθεί, ανά κατηγορία, το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο αδειών οδήγησης και στο Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής Αποτελεσμάτων των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς (ΜΗΣΚΑ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

 

β)β) ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος διενέργειας της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς για την πορεία και τις ειδικές δοκιμασίες, ανά κατηγορία άδειας οδήγησης,

 

γ)γ) ο χρόνος ημερήσιας απασχόλησης των εξεταστών.

 

β. Κάθε τετράμηνο, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ορίζονται οι μισοί εξεταστές ως τακτικοί και οι υπόλοιποι ως αναπληρωματικοί, με σκοπό τη διαρκή εναλλαγή των εξεταστών οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία της διενέργειας της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς. Οι τακτικοί εξεταστές ασκούν αποκλειστικό έργο στο αντικείμενο, και οι αναπληρωματικοί εξεταστές παραλλήλως με τα κύρια καθήκοντά τους ασκούν, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), το πιο πάνω έργο μόνο όταν αυτό απαιτηθεί για την αντιμετώπιση αυξημένων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

 

γ. Πριν από την εξέταση κάθε σταδίου πραγματοποιείται ηλεκτρονική κλήρωση, από την οποία προκύπτει ο εξεταστής για κάθε υποψήφιο οδηγό ή οδηγό. Αν οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από τους εξεταστές, πραγματοποιείται νέα ηλεκτρονική κλήρωση για τους υποψηφίους που δεν προέκυψε εξεταστής κατά την πρώτη ηλεκτρονική κλήρωση, μετά την εξέταση των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών της πρώτης κλήρωσης.

 

Η κλήρωση, από την οποία προκύπτει το ζεύγος εξεταζομένου και εξεταστή, πραγματοποιείται ανά εξεταζόμενο ακριβώς πριν από την έναρξη της εξέτασής του και αφού έχει ολοκληρωθεί η εξέταση από την προηγούμενη κλήρωση.

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να συμμετέχουν ως εξεταστές στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη επιλέγονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, από τους αιτούντες, οι εξεταστές κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και αν δεν υπάρχουν εξεταστές των κατηγοριών αυτών, κατηγορίας ΔΕ. Οι εξεταστές έχουν ως κύριο και αποκλειστικό έργο τη διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών. Αν δεν καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός εξεταστών από τους αιτούντες, ο Περιφερειάρχης, με όμοια απόφασή του, επιλέγει εξεταστές από τους λοιπούς υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας για τη διενέργεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

 

Εξεταστές που υπηρετούν σε Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, όπου ο αριθμός των υποψήφιων οδηγών ή οδηγών δεν επαρκεί για την πλήρη απασχόλησή τους στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, μπορεί να απασχολούνται και σε άλλο αντικείμενο διάφορο της διεξαγωγής δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

 

Στις νησιωτικές περιοχές των περιφερειών των οποίων οι οργανικές μονάδες δεν είναι επαρκώς στελεχωμένες, οι υπάλληλοι εξεταστές ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειάρχη μπορεί να ασκούν ως κύριο και αποκλειστικό έργο τη διενέργεια εξετάσεων δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς 1 ημέρα την εβδομάδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.