Νόμος 4599/19 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διαδικασία δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε υποψήφιος οδηγός ή οδηγός υποβάλλεται πρώτα σε θεωρητική εξέταση, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα II του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012, καθώς και στα άρθρα 22 και 23 της 50984/7947/2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 3056/Β/2013).

 

2. Μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση ακολουθεί η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την κατηγορία οδήγησης που έχει ζητήσει ο υποψήφιος οδηγός. Η δοκιμασία αυτή διενεργείται σε 2 στάδια τα οποία μπορεί να διεξάγονται και την ίδια ημέρα. Στο πρώτο στάδιο, εξετάζονται οι δεξιότητες οδήγησης των υποψηφίων οδηγών ή των οδηγών και εφόσον ο εξεταζόμενος ολοκληρώσει με επιτυχία το στάδιο αυτό εξετάζεται στο δεύτερο στάδιο.

 

3. Σε περίπτωση αποτυχίας του εξεταζομένου στο δεύτερο στάδιο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, στην επανεξέταση ο υποψήφιος οδηγός ή ο οδηγός επανεξετάζεται και στο πρώτο στάδιο αυτής.

 

4. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των δύο σταδίων της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, όπου απαιτείται, χορηγείται η άδεια οδήγησης για την κατηγορία την οποία έχει ζητήσει ο ενδιαφερόμενος, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 και με την προϋπόθεση ότι απορρίπτεται οριστικά καταγγελία που έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 από τον εξεταζόμενο, μέσα σε προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

 

5. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψήφιων οδηγών και των οδηγών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων πραγματοποιείται και στα δύο στάδια από τον υποψήφιο, ο οποίος επιβαίνει μόνος του επί της εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας ή του εκπαιδευτικού μοτοποδηλάτου.

 

6. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης διενεργείται από έναν εξεταστή.

 

7. Κατά τη διενέργεια δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών δεν επιτρέπεται να παρίσταται μέσα στο όχημα ο εκπαιδευτής των υποψήφιων οδηγών.

 

8. Η διενέργεια δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών γίνεται αποκλειστικά με τα οχήματα και τις μοτοσικλέτες των σχολών των εκπαιδευτών, ειδάλλως οι υποψήφιοι που έχουν κάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στις σχολές αυτές δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, με εξαίρεση τους οδηγούς του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012, οι οποίοι εξετάζονται με τα δικά τους οχήματα. Για την ανανέωση της άδειας οδήγησης του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α/2012) διενεργείται μόνο η εξέταση του δευτέρου σταδίου της διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς.

 

9. Τα εκπαιδευτικά οχήματα, που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών και των οδηγών, πέρα από τις προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 31 της οίκοθεν Α3/50984/7947/2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στο Παράρτημα ΙΙ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012, οφείλουν να πληρούν τα εξής:

 

α) κάθε εκπαιδευτικό όχημα που συμμετέχει στις εξετάσεις διαθέτει υποχρεωτικά διαδικτυακή σύνδεση με το Κέντρο Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα νόμο,

 

β) μέσα στο όχημα τοποθετείται κάμερα με μικρόφωνο που εικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καμπίνα του οχήματος ή τις θέσεις ανάβασης των μοτοσικλετών και κατά την διάρκεια της εξέτασης είναι διασυνδεδεμένη συνεχώς με το Κέντρο Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

 

γ) αναρτώνται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο στο εξωτερικό του αμαξώματος ενημερωτικές πινακίδες για την ενημέρωση τρίτων προσώπων ότι ο χώρος περιμετρικά του οχήματος βιντεοσκοπείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εξέτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-04-2016 (ΕΕL 119).

 

10. Οι υποψήφιοι οδηγοί για την απόκτηση άδειας οδήγησης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης, υποχρεούνται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήματος. Η ασφαλιστική δαπάνη του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωματικής βλάβης, ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος κατά τη διεξαγωγή πρακτικής εξέτασης, η ειδική ασφαλιστική κάλυψη το πρώτου εδαφίου καλύπτει τουλάχιστον 1 μήνα για την επισκευή του εκπαιδευτικού οχήματος.

 

Η ασφάλιση καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους διενέργειας εξέτασης υποψήφιων οδηγών δημόσιους ή ιδιωτικούς, κλειστούς ή ανοιχτούς. Οι υποψήφιοι οδηγοί προσκομίζουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τις ανωτέρω ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις πριν από την έναρξη της πρακτικής τους εξέτασης στον εκπαιδευτή, με ευθύνη του οποίου συμπληρώνεται ο φάκελος των υποψηφίων, ο οποίος τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί.

 

Στον φάκελο του υποψηφίου δύναται να προσκομίζεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του εκπαιδευτικού οχήματος, εφόσον περιέχει την ειδική ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω εδαφίων. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης και εξέτασης.

 

11. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται μετά από τεχνικοοικονομική μελέτη για την ανάλυση του κόστους λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, ανάλογα με τις κατηγορίες αδειών οδήγησης για τις οποίες παρέχεται εκπαίδευση, καθορίζεται το ελάχιστο κόστος λειτουργίας και το ελάχιστο κόστος χρέωσης του εκπαιδευόμενου και οι κυρώσεις για τις σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, που παρέχουν υπηρεσίες σε τιμές κατώτερες του ελάχιστου κόστους χρέωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.