Νόμος 4600/19 - Άρθρο 121

Άρθρο 121: Προθετικοί - ορθωτικοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 1 του νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών χορηγείται χωρίς εξετάσεις, εφόσον στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 

α) Έλληνας πολίτης ή

 

β) πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης τρίτης χώρας που εξομοιώνεται με πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το δικαίωμα άσκησης της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας. Στην τελευταία περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει, με την αίτησή του στην Επιτροπή του άρθρου 2 για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, να προσκομίζει και σχετική βεβαίωση για την εξομοίωσή του με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010),

 

γ) κατέχει πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης ή μέσης τεχνικής επαγγελματικής σχολής της αλλοδαπής, ειδικότητας προθετικών ή ορθωτικών κατασκευών, με διάρκεια εκπαίδευσης 3 τουλάχιστον ετών, για το οποίο έχει εκδοθεί απόφαση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης,

 

δ) κατέχει κρατικό πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2. Το πιστοποιητικό αυτό δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή απόφοιτοι κολεγίου στην Ελλάδα ή απόφοιτοι ελληνικού πανεπιστημίου.}

 

2. Το άρθρο 2 του νόμου 2072/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 43 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Εξεταστική Επιτροπή

 

1. Στο Υπουργείο Υγείας συνιστάται πενταμελής Εξεταστική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και αποτελείται από:

 

α) έναν ιατρό ειδικότητας ορθοπεδικής με βαθμό Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας,

 

β) 1 ιατρό ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης με βαθμό Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας,

 

γ) 1 ιατρό ειδικότητας νευρολογίας με βαθμό Επιμελητή Α',

 

δ) 1 ιατρό ειδικότητας παιδιατρικής με βαθμό Επιμελητή Α' ή Β',

 

ε) 1 εξειδικευμένο επιστήμονα προτεινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Βιοτεχνικού Συλλόγου αδειούχων ορθοπεδικών.

 

2. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελμάτων Υγείας. Για κάθε τακτικό μέλος ορίζεται ένα μέλος ως αναπληρωματικό του, αντίστοιχης ειδικότητας και κλάδου. Η θητεία της επιτροπής είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης.

 

3. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:

 

α) ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η λήψη απόφασης σχετικά με τη συνδρομή ή όχι των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος χωρίς εξετάσεις,

 

β) ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η λήψη απόφασης σχετικά με τη συνδρομή ή όχι των προϋποθέσεων για τη δυνατότητα συμμετοχής ή μη στις εξετάσεις για τη χορήγηση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με το άρθρο 7,

 

γ) η διενέργεια των εξετάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 και η λήψη απόφασης σχετικά με τη συνδρομή ή όχι των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τη διαδικασία συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις αυτές για την απόκτηση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 και του άρθρου 7.}

 

3. Το άρθρο 7 του νόμου 2072/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 7: Ειδικές ρυθμίσεις

 

1. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος προθετικών και ορθωτικών κατασκευών χορηγείται και σε εμπειροτεχνίτες που ασκούν το επάγγελμα του ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών χωρίς να έχουν πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης ή μέσης τεχνικής επαγγελματικής σχολής της αλλοδαπής, ειδικότητας προθετικών ή ορθωτικών κατασκευών, με διάρκεια εκπαίδευσης 3 τουλάχιστον ετών, εφόσον αυτοί έχουν απασχοληθεί ως ειδικοί τεχνικοί προθετικών και ορθωτικών κατασκευών για χρονικό διάστημα 5 τουλάχιστον ετών και επιτύχουν στις εξετάσεις που διενεργούνται από την Επιτροπή του άρθρου 2.

 

2. Η απασχόληση των εμπειροτεχνιτών αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) αν είναι μισθωτός:

 

α)α) υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του ιδιωτικού εργαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ο χρόνος εργασίας του υποψηφίου, η διεύθυνση του εργαστηρίου και των υποκαταστημάτων του,

 

β)β) βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος του υπευθύνου του ιδιωτικού εργαστηρίου,

 

γ)γ) άδεια λειτουργίας του ιδιωτικού εργαστηρίου,

 

δ)δ) σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε δημόσιο φορέα, πιστοποιητικό με το οποίο να βεβαιώνεται ο χρόνος εργασίας,

 

ε)ε) βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο υποψήφιος.

 

β) Αν διατηρεί εταιρία ή ατομική επιχείρηση:

 

α)α) πιστοποιητικό έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία ή από το αρμόδιο επιμελητήριο ή από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο,

 

β)β) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του εργαστηρίου.

 

3. Στη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται μετά την επιτυχία του ενδιαφερομένου στις εξετάσεις, αναφέρεται το αντικείμενο των εργασιών που μπορεί να παρέχει ο υποψήφιος με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων.}

 

4. Η επιτροπή του άρθρου 2 του νόμου 2072/1992, όπως τροποποιείται με το παρόν άρθρο, θα εξετάσει και τις εκκρεμείς αιτήσεις για τη λήψη βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος προθετικών και ορθωτικών κατασκευών, χωρίς τη διενέργεια εξετάσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 119 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.