Νόμος 4605/19 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 08-06-2016, σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 22 του νόμου [Ν] 1733/1987 (ΦΕΚ 171/Α/1987) προστίθενται άρθρα 22Α, 22Β, 22Γ, 22Δ, 22Ε, 22ΣΤ, 22Ζ, 22Η, 22Θ, 22Ι και 22Κ ως εξής:

 

{Άρθρο 22Α: Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί

 

(άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2016/943)

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α-22Κ του παρόντος εφαρμόζονται στις τεχνογνωσίες και στις επιχειρηματικές πληροφορίες που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικά απόρρητα) και οι οποίες παράγουν έννομα αποτελέσματα στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας.

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α-22Κ του παρόντος δεν θίγουν:

 

α) την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης,

 

β) την εφαρμογή των ενωσιακών ή εθνικών κανόνων που επιβάλλουν στους κατόχους εμπορικού απορρήτου να αποκαλύπτουν, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών απορρήτων, στο κοινό ή σε διοικητικές ή δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων των αρχών αυτών,

 

γ) την εφαρμογή των ενωσιακών ή εθνικών κανόνων που επιβάλλουν ή επιτρέπουν στα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις εθνικές δημόσιες αρχές να αποκαλύπτουν πληροφορίες που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, τις οποίες τα ανωτέρω όργανα, οργανισμοί ή αρχές κατέχουν σύμφωνα με, και σε συμμόρφωση με, τις υποχρεώσεις και τα προνόμια που προβλέπονται στο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο,

 

δ) την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και το δικαίωμά τους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και την αντίστοιχη πρακτική.

 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α-22Κ δεν αποτελούν λόγο περιορισμού της κινητικότητας των εργαζομένων.

 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την άσκηση της κινητικότητας, η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22Α-22Κ δεν δικαιολογεί:

 

α) τον περιορισμό της εκ μέρους των εργαζομένων χρήσης των πληροφοριών, που δεν συνιστούν εμπορικό απόρρητο σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 4,

 

β) τον περιορισμό της χρήσης εκ μέρους των εργαζομένων της εμπειρίας και των δεξιοτήτων που έχουν νομότυπα αποκτήσει στο σύνηθες πλαίσιο της εργασίας τους,

 

γ) την επιβολή στους εργαζομένους, μέσω των συμβάσεων εργασίας τους, πρόσθετων περιορισμών εκτός όσων προβλέπονται από το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο.

 

4. Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

 

α) ως εμπορικό απόρρητο νοούνται οι πληροφορίες οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

 

α)α) είναι απόρρητες, με την έννοια ότι, είτε ως σύνολο είτε από την άποψη του ακριβούς περιεχομένου και της διάταξης των συνιστωσών τους, δεν είναι ευρέως γνωστές σε πρόσωπα που ανήκουν στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με αυτό το είδος πληροφοριών ούτε άμεσα προσβάσιμες στα πρόσωπα αυτά,

 

β)β) έχουν εμπορική αξία που απορρέει από τον απόρρητο χαρακτήρα τους,

 

γ)γ) το πρόσωπο, που έχει αποκτήσει νόμιμα τον έλεγχο επί των εν λόγω πληροφοριών, έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, για την προστασία του απόρρητου χαρακτήρα τους,

 

β) ως κάτοχος εμπορικού απορρήτου νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει νόμιμα ένα εμπορικό απόρρητο,

 

γ) ως παραβάτης νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράνομα έχει αποκτήσει, χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει εμπορικό απόρρητο,

 

δ) ως παράνομα εμπορεύματα νοούνται τα εμπορεύματα των οποίων το σχέδιο, τα χαρακτηριστικά, η λειτουργία, η διαδικασία παραγωγής ή η εμπορία αποκτούν σημαντικό πλεονέκτημα από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων.

 

Άρθρο 22Β: Απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων

 

(άρθρα 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2016/943)

 

1. Η απόκτηση εμπορικού απορρήτου θεωρείται νόμιμη, όταν το εμπορικό απόρρητο προέρχεται από οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:

 

α) ανεξάρτητη ανακάλυψη ή δημιουργία,

 

β) παρατήρηση, μελέτη, αποσυναρμολόγηση ή δοκιμή ενός προϊόντος ή αντικειμένου που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού ή που βρίσκεται νόμιμα στην κατοχή του αποδέκτη των πληροφοριών, ο οποίος δεν υπέχει νόμιμη υποχρέωση περιορισμού της απόκτησης του εμπορικού απορρήτου,

 

γ) άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους στην ενημέρωση και τη διαβούλευση, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και την αντίστοιχη πρακτική,

 

δ) οποιαδήποτε άλλη πρακτική, η οποία, υπό τις περιστάσεις αυτές, είναι σύμφωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

 

2. Η απόκτηση, η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται νόμιμη αν επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο.

 

3. Η απόκτηση εμπορικού απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του θεωρείται παράνομη όταν διενεργείται με:

 

α) μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, ιδιοποίηση ή αντιγραφή εγγράφων, αντικειμένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων που νόμιμα βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, τα οποία περιέχουν το εμπορικό απόρρητο ή από τα οποία μπορεί να εξαχθεί το εμπορικό απόρρητο, ή

 

β) οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά η οποία, υπό τις περιστάσεις αυτές, θεωρείται αντίθετη στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

 

4. Η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται παράνομη όποτε πραγματοποιείται χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου από πρόσωπο που αποδεδειγμένα πληροί οποιαδήποτε από τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) έχει αποκτήσει το εμπορικό απόρρητο παράνομα,

 

β) έχει παραβιάσει συμφωνία εμπιστευτικότητας ή άλλη υποχρέωση μη αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου,

 

γ) έχει παραβιάσει συμβατική ή άλλη υποχρέωση να περιορίζει τη χρήση του εμπορικού απορρήτου.

 

5. Η απόκτηση, η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται, επίσης, παράνομη όταν ένα πρόσωπο, κατά τη στιγμή της απόκτησης, της χρήσης ή της αποκάλυψης, γνώριζε ή όφειλε, υπό τις περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί άμεσα ή έμμεσα από άλλο πρόσωπο, το οποίο χρησιμοποιούσε ή αποκάλυπτε το εμπορικό απόρρητο παράνομα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

 

6. Η παραγωγή, η προσφορά ή η διάθεση στην αγορά παράνομων εμπορευμάτων, ή η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η αποθήκευση παράνομων εμπορευμάτων για τους σκοπούς αυτούς θεωρείται, επίσης παράνομη χρήση εμπορικού απορρήτου όταν το πρόσωπο που ασκεί αυτές τις δραστηριότητες γνώριζε ή όφειλε υπό τις περιστάσεις, να γνωρίζει ότι, το εμπορικό απόρρητο έχει χρησιμοποιηθεί παράνομα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

 

7. Αίτηση παροχής δικαστικής προστασίας με αντικείμενο τη λήψη μέτρων ή την καταβολή αποζημιώσεως, που προβλέπονται στα άρθρα 22Δ-22Ι, απορρίπτεται, όταν η θεωρούμενη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου έχει πραγματοποιηθεί:

 

α) για την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ή

 

β) για τη διαπίστωση αδικοπρακτικής συμπεριφοράς ή παράνομης δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι ο εναγόμενος ενήργησε προς τον σκοπό της προστασίας του γενικού δημόσιου συμφέροντος,

 

γ) όταν το εμπορικό απόρρητο αποκαλύφθηκε από τους εργαζομένους στους εκπροσώπους τους, στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης εκ μέρους των αντιπροσώπων αυτών των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, εφόσον η αποκάλυψη αυτή ήταν αναγκαία για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων,

 

δ) χάριν προστασίας έννομου συμφέροντος που αναγνωρίζεται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο.

 

Άρθρο 22Γ: Αναλογικότητα, αποφυγή καταχρηστικής προσφυγής στη δικαιοσύνη και προθεσμία παραγραφής

 

(άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 2016/943)

 

1. Τα μέτρα, οι διαδικασίες και τα μέσα ένδικης προστασίας που προβλέπονται στα άρθρα 22Δ-22Ι εφαρμόζονται κατά τρόπο ο οποίος:

 

α) είναι αναλογικός,

 

β) αποτρέπει τη δημιουργία εμποδίων για το νόμιμο εμπόριο στην εσωτερική αγορά,

 

γ) παρέχει διασφαλίσεις κατά της καταχρηστικής τους χρήσης.

 

2. Το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτημα του εναγομένου, όταν η αίτηση που αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων είναι προδήλως αβάσιμη και διαπιστώνεται ότι o ενάγων κίνησε τη δικαστική διαδικασία καταχρηστικά ή κακόπιστα, να διατάξει την καταβολή στον εναγόμενο αποζημίωσης ανάλογης προς την ζημία που υπέστη εξαιτίας της προσβολής της προσωπικότητάς του.

 

3. Οι αξιώσεις για τη λήψη μέτρων ή την επιδίκαση αποζημιώσεως, που προβλέπονται στα άρθρα 22Δ-22Ι, παραγράφονται ύστερα από 5 έτη από τότε που ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου έλαβε γνώση είτε της προσβολής είτε της ζημίας και του προς αποζημίωση υπόχρεου.

 

Άρθρο 22Δ: Προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικών απορρήτων κατά τις δικαστικές διαδικασίες

 

(άρθρο 9 της Οδηγίας 2016/943)

 

1. Οι διάδικοι, οι δικηγόροι ή άλλοι εκπρόσωποί τους, οι μάρτυρες, οι πραγματογνώμονες και κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει σε δικαστική διαδικασία που αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, ή που έχει πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία αποτελούν μέρος των εν λόγω δικαστικών διαδικασιών, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν οποιοδήποτε εμπορικό απόρρητο ή θεωρούμενο εμπορικό απόρρητο, που ευρίσκεται εις χείρας των αρμόδιων δικαστικών αρχών, το οποίο έχει χαρακτηριστεί εμπιστευτικό και περιήλθε σε γνώση τους λόγω αυτής της συμμετοχής ή της πρόσβασης ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση κάποιου ενδιαφερομένου.

 

Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου παραμένει σε ισχύ και μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών, αλλά λήγει αν:

 

α) κριθεί με τελεσίδικη απόφαση ότι το θεωρούμενο εμπορικό απόρρητο δεν πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22Α,

 

β) με την πάροδο του χρόνου, οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται ευρέως γνωστές σε πρόσωπα που ανήκουν στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με αυτό το είδος πληροφοριών ή καθίστανται άμεσα προσβάσιμες από αυτά.

 

2. Το δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του διαδίκου, να λαμβάνει ειδικά μέτρα που είναι αναγκαία προκειμένου να προστατευτεί η εμπιστευτικότητα κάθε εμπορικού απορρήτου ή θεωρούμενου εμπορικού απορρήτου, το οποίο χρησιμοποιείται ή αναφέρεται κατά την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας που αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου.

 

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνουν τη δυνατότητα:

 

α) να περιορίζεται εν όλω ή εν μέρει η πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο περιέχει εμπορικά απόρρητα ή θεωρούμενα εμπορικά απόρρητα, το οποίο υποβάλλεται από τους διαδίκους ή τρίτους, σε περιορισμένο αριθμό προσώπων,

 

β) να επιτρέπεται η πρόσβαση στην ακροαματική διαδικασία, καθώς και στα αντίστοιχα πρακτικά ή καταγραφές της διαδικασίας σε περιορισμένο αριθμό προσώπων, όταν ενδέχεται να αποκαλυφθούν εμπορικά απόρρητα ή θεωρούμενα εμπορικά απόρρητα,

 

γ) να διατίθεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται στον περιορισμένο αριθμό προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' ένα μη εμπιστευτικό κείμενο της δικαστικής απόφασης, στην οποία τα αποσπάσματα που περιέχουν εμπορικά απόρρητα έχουν αφαιρεθεί ή αναδιατυπωθεί.

 

Ο αριθμός των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' δεν υπερβαίνει αυτόν που είναι αναγκαίος, για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το δικαίωμα των διαδίκων σε άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και δίκαιη δίκη και περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον φυσικό πρόσωπο για κάθε διάδικο και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ή άλλους εκπροσώπους των εν λόγω διαδίκων.

 

3. Το δικαστήριο, όταν αποφασίζει σχετικά με τα μέτρα της παραγράφου 2 και αξιολογεί την αναλογικότητά τους, λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστεί το δικαίωμα σε άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και σε δίκαιη δίκη, τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων και των, κατά περίπτωση, τρίτων, καθώς και κάθε ενδεχόμενη βλάβη των διαδίκων και των, κατά περίπτωση, τρίτων, που απορρέει από την αποδοχή ή την απόρριψη των σχετικών μέτρων.

 

4. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 ή 3 πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (ΕΕL 119).

 

Άρθρο 22Ε: Ασφαλιστικά μέτρα

 

(άρθρο 10 της Οδηγίας 2016/943)

 

1. Εφόσον πιθανολογείται προσβολή εμπορικού απορρήτου, το μονομελές πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 και επόμενων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μπορεί, ύστερα από αίτημα του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, να διατάξει οποιοδήποτε από τα εξής ασφαλιστικά μέτρα έναντι του φερόμενου ως παραβάτη:

 

α) την παύση ή, ανάλογα με την περίπτωση, την απαγόρευση της χρήσης ή της αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου σε προσωρινή βάση,

 

β) την απαγόρευση της παραγωγής, της προσφοράς, της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης παράνομων εμπορευμάτων ή της εισαγωγής, της εξαγωγής ή της αποθήκευσης παράνομων εμπορευμάτων για τους σκοπούς αυτούς,

 

γ) την κατάσχεση ή την παράδοση των εμπορευμάτων, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι παράνομα, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων εμπορευμάτων, ώστε να εμποδιστεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στην αγορά.

 

Στις περιπτώσεις της παρούσας, εφαρμόζεται το άρθρο 687 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και, εφόσον απαιτείται, χορηγείται προσωρινή διαταγή σύμφωνα με το άρθρο 691Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

2. Εναλλακτικά, σε σχέση με τα μέτρα της παραγράφου 1, το μονομελές πρωτοδικείο μπορεί να εξαρτά τη συνέχιση της θεωρούμενης παράνομης χρήσης του εμπορικού απορρήτου από την κατάθεση εγγυήσεων, με σκοπό να εξασφαλιστεί η αποζημίωση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου. Απαγορεύεται η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου έναντι κατάθεσης εγγυήσεων.

 

Άρθρο 22ΣΤ: Προϋποθέσεις προσφυγής και εγγυήσεις

 

(άρθρο 11 της Οδηγίας 2016/943)

 

1. Σε σχέση με τα μέτρα του άρθρου 22Ε, το μονομελές πρωτοδικείο μπορεί να απαιτεί από τον αιτούντα να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να θεωρηθούν διαθέσιμα, προκειμένου να πιθανολογηθεί ότι:

 

α) υφίσταται εμπορικό απόρρητο,

 

β) ο αιτών είναι ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου,

 

γ) το εμπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί παράνομα, χρησιμοποιείται ή αποκαλύπτεται παράνομα, ή ότι επίκειται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψή του.

 

2. Το μονομελές πρωτοδικείο, κατά τη λήψη της απόφασης λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης που περιλαμβάνουν ανάλογα με την περίπτωση:

 

α) την αξία και τα λοιπά ειδικά χαρακτηριστικά του εμπορικού απορρήτου,

 

β) τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εμπορικού απορρήτου,

 

γ) τη συμπεριφορά του καθ' ου κατά την απόκτηση, τη χρήση ή την αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου,

 

δ) τις επιπτώσεις της παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου,

 

ε) τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των μέτρων έναντι των διαδίκων,

 

στ) τα νόμιμα συμφέροντα τρίτων,

 

ζ) το δημόσιο συμφέρον,

 

η) την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 

3. α. Τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως αν ο αιτών δεν ασκήσει αγωγή για την κύρια υπόθεση ενώπιον του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου, μέσα σε εύλογη προθεσμία που προσδιορίζεται στην απόφαση που τα διατάσσει. Αν η απόφαση δεν ορίζει τέτοια προθεσμία, τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως αν ο αιτών δεν ασκήσει αγωγή για την κύρια υπόθεση μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες ή τριάντα μία (31) ημερολογιακές ημέρες, ανάλογα με το ποια περίοδος είναι η μεγαλύτερη, από τη δημοσίευση της απόφασης.

 

β. Τα ασφαλιστικά μέτρα ανακαλούνται ύστερα από αίτημα του καθ' ου, αν οι επίμαχες πληροφορίες δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22Α για λόγους που δεν μπορεί να καταλογιστούν στον καθ' ου.

 

4. Το μονομελές πρωτοδικείο μπορεί να εξαρτά τη λήψη των μέτρων του άρθρου 22Ε από την εκ μέρους του αιτούντος χορήγηση κατάλληλης εγγύησης ή την παροχή ισοδύναμης διασφάλισης, με σκοπό να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση τυχόν ζημίας του καθ' ου και, όπου ενδείκνυται, κάθε άλλου προσώπου θιγόμενου από τα μέτρα. Αν τα μέτρα του άρθρου 22Ε ανακληθούν σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 3, αν παύσουν να ισχύουν λόγω πράξης ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί, εκ των υστέρων, ότι δεν υπήρξε καμία παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου ή απειλή τέτοιας συμπεριφοράς, το μονομελές πρωτοδικείο μπορεί να διατάξει τον αιτούντα, ύστερα από αίτημα του καθ' ου ή του ζημιωθέντος τρίτου, να τους παράσχει εύλογη αποζημίωση για την όποια ζημία προκλήθηκε από τα μέτρα αυτά.

 

Άρθρο 22Ζ: Δικαστικές διαταγές και μέτρα αποκατάστασης

 

(άρθρο 12 της Οδηγίας 2016/943)

 

1. Κατά την έκδοση δικαστικής απόφασης, με την οποία διαπιστώνεται παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτημα του ενάγοντος, να διατάξει κατά του παραβάτη ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα:

 

α) την παύση ή, ανάλογα με την περίπτωση, την απαγόρευση της χρήσης ή της αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου,

 

β) την απαγόρευση της παραγωγής, της προσφοράς, της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης παράνομων εμπορευμάτων ή της εισαγωγής, της εξαγωγής ή της αποθήκευσης παράνομων εμπορευμάτων για τους σκοπούς αυτούς,

 

γ) τη λήψη των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης σε σχέση με τα παράνομα εμπορεύματα,

 

δ) την καταστροφή του συνόλου ή μέρους εγγράφου, αντικειμένου, υλικού, ουσίας ή ηλεκτρονικού αρχείου που περιέχει ή ενσωματώνει το εμπορικό απόρρητο ή, όπου ενδείκνυται, την παράδοση στον ενάγοντα του συνόλου ή μέρους των εν λόγω εγγράφων, αντικειμένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων.

 

2. Μεταξύ των μέτρων αποκατάστασης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 συγκαταλέγονται τα εξής:

 

α) ανάκληση των παράνομων εμπορευμάτων από την αγορά και διάθεσή τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις,

 

β) αφαίρεση των χαρακτηριστικών που καθιστούν τα εμπορεύματα παράνομα,

 

γ) καταστροφή των παράνομων εμπορευμάτων ή όπου ενδείκνυται απόσυρσή τους από την αγορά, με την προϋπόθεση ότι, η απόσυρση δεν υποσκάπτει την προστασία του επίδικου εμπορικού απορρήτου.

 

3. Το δικαστήριο διατάσσει την εκτέλεση των μέτρων που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 1 με δαπάνη του παραβάτη, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. Τα εν λόγω μέτρα ισχύουν με την επιφύλαξη ενδεχόμενης αποζημίωσης που μπορεί να οφείλεται στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου λόγω της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 941 και επόμενων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

Άρθρο 22Η: Προϋποθέσεις προσφυγής, εγγυήσεις και εναλλακτικά μέτρα

 

(άρθρο 13 της Οδηγίας 2016/943)

 

1. Το δικαστήριο, κατά την εξέταση αίτησης για έκδοση των διαταγών και των μέτρων αποκατάστασης του άρθρου 22Ζ, λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης που περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση:

 

α) την αξία ή άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του εμπορικού απορρήτου,

 

β) τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εμπορικού απορρήτου,

 

γ) τη συμπεριφορά του εναγομένου κατά την απόκτηση, τη χρήση ή την αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου,

 

δ) τις επιπτώσεις της παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου,

 

ε) τα νόμιμα συμφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των μέτρων έναντι των διαδίκων,

 

στ) τα νόμιμα συμφέροντα τρίτων,

 

ζ) το δημόσιο συμφέρον,

 

η) την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όταν το δικαστήριο περιορίζει τη διάρκεια ισχύος των μέτρων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 22Ζ, η διάρκεια αυτή πρέπει να είναι επαρκής προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε εμπορικό ή οικονομικό πλεονέκτημα που θα μπορούσε να έχει αποκομίσει ο παραβάτης από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου.

 

2. Τα μέτρα των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του 22Ζ ανακαλούνται ή άλλως παύουν να παράγουν αποτελέσματα, ύστερα από αίτημα του εναγομένου, αν, στο διάστημα που μεσολαβεί, οι επίμαχες πληροφορίες δεν πληρούν πλέον τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22Α για λόγους που δεν μπορεί να καταλογιστούν άμεσα ή έμμεσα στον εναγόμενο.

 

3. Ύστερα από αίτημα του προσώπου έναντι του οποίου ενδέχεται να ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 22Ζ, το δικαστήριο μπορεί, αντί να επιβάλει τα μέτρα αυτά, να διατάξει την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στο ζημιωθέντα, αν πληρούνται σωρευτικά οι εξής όροι:

 

α) το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κατά τη χρήση ή την αποκάλυψη δεν γνώριζε ούτε όφειλε, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο αποκτήθηκε από τρίτο που χρησιμοποίησε ή αποκάλυψε το εμπορικό απόρρητο παράνομα,

 

β) η εκτέλεση των εν λόγω μέτρων θα προκαλούσε δυσανάλογη ζημία στο πρόσωπο αυτό,

 

γ) η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στο ζημιωθέντα διάδικο κρίνεται εύλογη.

 

Όταν διατάσσεται χρηματική αποζημίωση αντί των μέτρων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 22Ζ, αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των δικαιωμάτων ή των λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίμαχο εμπορικό απόρρητο για τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα μπορούσε να έχει απαγορευτεί η χρήση του εμπορικού απορρήτου.

 

Άρθρο 22Θ: Αποζημίωση

 

(άρθρο 14 της Οδηγίας 2016/943)

 

1. Αν το ζητήσει ο ζημιωθείς διάδικος, το δικαστήριο διατάσσει τον παραβάτη, ο οποίος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι προέβαινε σε παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, να καταβάλει στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου αποζημίωση ανάλογη προς την πραγματική ζημία που υπέστη ως αποτέλεσμα της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης.

 

Η ευθύνη για την καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους εργαζομένων προς τους εργοδότες τους για παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου του εργοδότη περιορίζεται, αναλόγως, αν οι εργαζόμενοι είχαν ενεργήσει χωρίς δόλο.

 

2. Κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης της παραγράφου 1, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, όπως τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, περιλαμβανομένης της απώλειας κερδών, τις οποίες υπέστη ο ζημιωθείς διάδικος, τα αθέμιτα κέρδη που έχει αποκομίσει ο παραβάτης και, κατά περίπτωση, άλλα στοιχεία, πέραν των οικονομικών, όπως την ηθική βλάβη που έχει προκαλέσει στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου η παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψή του. Εναλλακτικά, το δικαστήριο μπορεί, κατά περίπτωση, να καθορίζει κατ' αποκοπή αποζημίωση βάσει στοιχείων, όπως, τουλάχιστον, το ύψος των δικαιωμάτων ή των λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν, αν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίδικο εμπορικό απόρρητο.

 

Άρθρο 22Ι: Δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων

 

(άρθρο 15 της Οδηγίας 2016/943)

 

1. Σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου, το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει, ύστερα από αίτημα του ενάγοντος και με δαπάνη του παραβάτη, ενδεδειγμένα μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ή μερικής δημοσίευσής της.

 

2. Σε οποιοδήποτε μέτρο από όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 προστατεύεται η εμπιστευτικότητα των εμπορικών απορρήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 22Δ.

 

3. Όταν αποφασίζει αν θα διατάξει μέτρο της παραγράφου 1 και αξιολογεί την αναλογικότητά του, το δικαστήριο λαμβάνει, όπου χρειάζεται, υπόψη την αξία του εμπορικού απορρήτου, τη συμπεριφορά του παραβάτη ως προς την απόκτηση, τη χρήση ή την αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου, τις επιπτώσεις της παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου, καθώς και την πιθανότητα περαιτέρω παράνομης χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου από τον παραβάτη. Το δικαστήριο λαμβάνει, επίσης, υπόψη κατά πόσον οι πληροφορίες για τον παραβάτη θα επιτρέψουν να προσδιοριστεί το φυσικό πρόσωπο και, σε καταφατική περίπτωση, κατά πόσον η δημοσίευση αυτών των πληροφοριών δικαιολογείται, ιδίως υπό το πρίσμα της ενδεχόμενης βλάβης που μπορεί να προκαλέσει το εν λόγω μέτρο στην ιδιωτική ζωή και τη φήμη του παραβάτη.

 

Άρθρο 22Κ: Κυρώσεις - ανταλλαγή πληροφοριών

 

(άρθρα 16 και 17 της Οδηγίας 2016/943)

 

1. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο που δεν συμμορφώνεται ή αρνείται να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 22Δ, 22Ε και 22Ζ.

 

2. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να επιβληθούν περιοδικές χρηματικές ποινές, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς μέτρο που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 22Ε και 22Ζ.

 

3. Εθνικός ανταποκριτής για κάθε θέμα εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 22Δ-22Ι ορίζεται ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, καθορίζονται το είδος των κυρώσεων, τα κριτήρια για την κλιμάκωσή τους, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.