Νόμος 4605/19 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΣΥΒΙ), στο οποίο συμμετέχουν ως μέλη:

 

α) ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας,

 

β) ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,

 

γ) ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας,

 

δ) ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

ε) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

 

στ) ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ),

 

ζ) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

 

Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται εκ περιτροπής ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

 

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι όργανο συντονιστικό και έχει ως έργο:

 

α) την καταγραφή των πρωτοβουλιών και δράσεων των Υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων που είναι αρμόδιοι για τη ρύθμιση, την εποπτεία, την προώθηση και την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα,

 

β) τη χάραξη μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη βιομηχανική ιδιοκτησία στην Ελλάδα,

 

γ) τον συντονισμό των δράσεων και πρωτοβουλιών των αρμοδίων Υπουργείων και φορέων σύμφωνα με την ανωτέρω στρατηγική,

 

δ) την επεξεργασία προτάσεων για την εφαρμογή ενωσιακών και διεθνών ρυθμίσεων, δράσεων, πολιτικών και προτύπων και την υιοθέτηση σχετικών βέλτιστων πρακτικών,

 

ε) την επεξεργασία προτάσεων για δράσεις ενημέρωσης του κοινού για τη βιομηχανική ιδιοκτησία,

 

στ) την παρακολούθηση και καταγραφή των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών των ρυθμίσεων βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, ιδίως με τη δημιουργία σχετικών δεικτών.

 

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η συγκρότηση του οργάνου με τον ορισμό αναπληρωματικών μελών, η εξειδίκευση του έργου και η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ως προς τη σύγκληση, τη λήψη αποφάσεων, το συντονισμό και τον απολογισμό δράσεων και τη διοικητική υποστήριξή του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.