Νόμος 4605/19 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1733/1987 (ΦΕΚ 171/Α/1987)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο [Ν] 1733/1987 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι αυτοχρηματοδοτούμενος τεχνολογικός φορέας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7Α αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Από τις 15-04-2019 η κατάθεση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων για τη βιομηχανική ιδιοκτησία, γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι αιτήσεις υπογράφονται ηλεκτρονικά είτε με την ηλεκτρονική υπογραφή του στοιχείου 10 του άρθρου 3 του Κανονισμού 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-07-2014 (ΕΕL 257/2014), η οποία έχει νομική ισχύ και είναι παραδεκτή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του εν λόγω Κανονισμού είτε με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του στοιχείου 12 του άρθρου 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 26 του Κανονισμού 910/2014, η οποία έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του εν λόγω Κανονισμού. Τα σχετικά τέλη καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και οι τρόποι καταβολής των σχετικών τελών και οι ημερομηνίες των πληρωμών.}

 

3. Στο άρθρο 7Α προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 εφαρμόζεται η απόφαση 12625/1/2014 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 3258/Β/2014), με ανάλογη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 (ΕΕL 257/2014).

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7Α του νόμου [Ν] 1733/1987 ισχύουν αναδρομικά από 17-01-2018.

 

5. Στο άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1733/1987 μετά την παράγραφο 6 προστίθεται παράγραφος 6Α ως εξής:

 

{6Α. Ο καταθέτης μπορεί, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών από την κοινοποίηση της τελικής έκθεσης έρευνας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, να επαναδιατυπώσει τις αξιώσεις της αίτησης, περιορίζοντας την έκταση και το περιεχόμενο της αιτούμενης προστασίας. Η περιγραφή, ο τίτλος, η περίληψη και τα σχέδια επαναδιατυπώνονται, αντιστοίχως, σε περίπτωση προφανούς ανακολουθίας τους με το περιεχόμενο των αξιώσεων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 6 έως 15 του άρθρου 8.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.