Νόμος 4605/19 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1733/1987 για τις άδειες εκμετάλλευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο [Ν] 1733/1987 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Η συμφωνία για την παραχώρηση συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία καταχώρισής της στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.}

 

2. Μετά το άρθρο 12 προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:

 

{Άρθρο 12Α: Δημόσια προσφορά αδειών εκμετάλλευσης

 

1. Ο δικαιούχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να προβεί σε δημόσια προσφορά συμβατικών μη αποκλειστικών αδειών εκμετάλλευσης του διπλώματός του, με ή χωρίς αποζημίωση, υποβάλλοντας έγγραφη δήλωση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ότι διατίθεται να επιτρέψει τη χρήση της ευρεσιτεχνίας, που προστατεύεται με το εν λόγω δίπλωμα, από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο με την ιδιότητα του δικαιοδόχου. Η δήλωση καταχωρίζεται στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο Τεύχος Δ' με τίτλο Μητρώο ανοικτών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το οποίο αναρτάται σε ξεχωριστή ιστοσελίδα στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

 

2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, στον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας παρέχεται έκπτωση από το ποσό των οφειλόμενων ετήσιων τελών προστασίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται γενικά ή κατά κατηγορία περιπτώσεων από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και η οποία παρέχεται από την ημερομηνία καταχώρισης της δήλωσης στο μητρώο ανοικτών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και μόνο για το χρονικό διάστημα που ισχύει η δημόσια προσφορά. Στον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο οποίος προβαίνει σε προσφορά αδειών εκμετάλλευσης χωρίς αποζημίωση σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) ή σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και δεν υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του νόμου αυτού, παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των οφειλόμενων ετήσιων τελών προστασίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το χρονικό διάστημα που ισχύει η δημόσια προσφορά.

 

3. Η προσφορά μπορεί να αποσυρθεί, οποτεδήποτε, με έγγραφη κοινοποίηση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εφόσον κανείς δεν έχει εκδηλώσει στον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας πρόθεση να κάνει χρήση της ευρεσιτεχνίας που προστατεύεται με το εν λόγω δίπλωμα. Η απόσυρση της προσφοράς αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης.

 

4. Δεν είναι δυνατή η προσφορά των αδειών των παραγράφων 1, 2 και 3 όταν υπάρχει αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης του διπλώματος, η οποία έχει καταχωρηθεί στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ή εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση καταχώρισης τέτοιας άδειας.

 

Με την υποβολή της δημόσιας προσφοράς δεν μπορεί να γίνει δεκτή αίτηση καταχώρισης αποκλειστικής άδειας στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παρά μόνον αν αποσυρθεί η προσφορά.

 

5. Η αποδοχή της δημόσιας προσφοράς νομιμοποιεί οποιοδήποτε πρόσωπο να κάνει χρήση της ευρεσιτεχνίας που προστατεύεται με το δίπλωμα ως μη αποκλειστικός δικαιοδόχος.

 

6. Όποιος επιθυμεί να κάνει χρήση της ευρεσιτεχνίας που προστατεύεται με το δίπλωμα επί τη βάσει της δημόσιας προσφοράς πρέπει να το δηλώσει στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, υποδεικνύοντας τη χρήση της ευρεσιτεχνίας, στην οποία πρόκειται να προβεί. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας κοινοποιεί τη δήλωση στο δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και στον αιτούντα. Ο αιτών νομιμοποιείται να χρησιμοποιήσει την ευρεσιτεχνία με τον τρόπο που έχει υποδείξει μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία της δήλωσης, την οποία έχει υποβάλει στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

 

7. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μερών και ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μέρους και ακρόασης αμφοτέρων, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθορίζει το χρηματικό ποσό της αποζημίωσης που πρέπει να πληρώσει ο δικαιοδόχος.

 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μπορεί να τροποποιήσει την οφειλόμενη αποζημίωση αν έχουν προκύψει στοιχεία τα οποία καθιστούν την αποζημίωση, που έχει καθοριστεί, προδήλως ακατάλληλη. Η αίτηση για τροποποίηση της αποζημίωσης δεν μπορεί να υποβληθεί πριν παρέλθει 1 έτος από την έκδοση της απόφασης καθορισμού της. Οι αποφάσεις του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για καθορισμό ή τροποποίηση της οφειλόμενης αποζημίωσης υπόκεινται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζεται ο τρόπος καταχώρισης των δημόσιων προσφορών αδειών εκμετάλλευσης, καθώς και οι διαδικασίες συναινετικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.