Νόμος 4605/19 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1733/1987 για τη μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1733/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 13: Μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης

 

1. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μπορεί να παραχωρεί σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

α. έχει παρέλθει τριετία από τη χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή τετραετία από την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας,

 

β. η σχετική εφεύρεση δεν υπήρξε αντικείμενο εκμετάλλευσης στην Ελλάδα ή, εφόσον υπήρξε, η εν λόγω εκμετάλλευση δεν αρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.

 

Για τους σκοπούς του παρόντος, ως εκμετάλλευση νοείται και η εισαγωγή προϊόντων που κατασκευάστηκαν σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

 

2. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης δεν παρέχεται αν ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δικαιολογήσει τη μη εκμετάλλευση ή τη μη επαρκή εκμετάλλευση στη χώρα.

 

3. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης:

 

α) δεν έχει αποκλειστικό χαρακτήρα,

 

β) δεν μπορεί να μεταβιβαστεί παρά μόνον από κοινού με το τμήμα της επιχείρησης ή πελατείας το οποίο εκμεταλλεύεται την εφεύρεση,

 

γ) περιορίζεται στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο έχει παρασχεθεί η άδεια,

 

δ) η χρήση της επιτρέπεται κατά κύριο λόγο για την κάλυψη της ζήτησης στην εγχώρια αγορά,

 

ζ) εφόσον έχει χορηγηθεί για κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η άδεια εκτείνεται και στο συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας,

 

ε) όταν το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αφορά τεχνολογία στον τομέα των ημιαγωγών, επιτρέπεται μόνο η χρήση της άδειας από κρατικές αρχές για μη εμπορικούς σκοπούς ή για την άρση των συνεπειών μιας πρακτικής που έχει κριθεί ως αντιβαίνουσα στον ανταγωνισμό ύστερα από σχετική δικαστική ή διοικητική διαδικασία.

 

4. Ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να ζητήσει από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας τη χορήγηση μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης προγενέστερου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εφόσον η εφεύρεσή του σχετίζεται με την εφεύρεση του προγενέστερου διπλώματος και δεν είναι δυνατή η εκμετάλλευση αυτής της εφεύρεσης χωρίς να θιγούν τα δικαιώματα των κατόχων του προγενέστερου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η άδεια χορηγείται μόνο αν η εφεύρεση του μεταγενέστερου διπλώματος ευρεσιτεχνίας στηρίζεται σε σημαντική τεχνική πρόοδο μεγάλης οικονομικής σπουδαιότητας σε σχέση με την εφεύρεση του προγενέστερου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Εφόσον χορηγηθεί η άδεια, ο δικαιούχος του πρώτου διπλώματος ευρεσιτεχνίας δικαιούται να λάβει παράλληλη άδεια με εύλογους όρους για τη χρήση της εφεύρεσης που κατοχυρώνεται με το δεύτερο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

 

Η άδεια υποχρεωτικής εκμετάλλευσης του πρώτου διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν μπορεί να εκχωρηθεί παρά μόνον από κοινού με το δεύτερο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

 

5. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η αίτηση συνοδεύεται από στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει προσπάθειες να εξασφαλίσει την άδεια του δικαιούχου με εύλογους οικονομικούς όρους και προϋποθέσεις, και οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν ευοδωθεί μέσα σε 30 ημέρες από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας εκδίδει απόφαση επί της αίτησης μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

 

Αντίγραφο της αίτησης για χορήγηση μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης κοινοποιείται στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ο τελευταίος μπορεί να υποβάλει εγγράφως τις παρατηρήσεις του ενώπιον του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της αίτησης.

 

6. Αν η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας χορηγεί τη μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης. Η άδεια περιέχει την έκταση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της εφεύρεσης, τη διάρκεια ισχύος της, την προθεσμία έναρξης της εκμετάλλευσης της εφεύρεσης στην Ελλάδα, καθώς και το ύψος και τους όρους αποζημίωσης του δικαιούχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τον δικαιούχο της άδειας.

 

Το ύψος και οι όροι της αποζημίωσης καθορίζονται ανάλογα με την έκταση της βιομηχανικής εκμετάλλευσης της προστατευόμενης εφεύρεσης.

 

7. Η απόφαση της παραγράφου 6 καταχωρίζεται στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και κοινοποιείται στα πρόσωπα της παραγράφου 5. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

 

8. Ύστερα από αίτηση του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή της μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μπορεί να τροποποιεί τους όρους χορήγησης της άδειας, εφόσον υπάρχουν νέα στοιχεία που δικαιολογούν την τροποποίηση, ή να ανακαλεί τη μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης, εφόσον ο δικαιούχος της δεν εφαρμόζει τους όρους της άδειας ή εφόσον οι προϋποθέσεις για την παροχή της έπαυσαν να υπάρχουν. Η απόφαση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας επί της αίτησης για ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

 

Αν η άμεση ανάκληση προκαλεί σημαντική βλάβη στον δικαιούχο της μη συμβατικής άδειας, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μπορεί να επιτρέπει τη συνέχιση της εκμετάλλευσης για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια. Η παράγραφος 7 εφαρμόζεται αναλόγως.

 

9. Ο δικαιούχος μιας μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

 

10. Οι αποφάσεις του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για χορήγηση, τροποποίηση ή ανάκληση των μη συμβατικών αδειών εκμετάλλευσης υπόκεινται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.