Νόμος 4605/19 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1733/1987 για την υποχρεωτική αδειοδότηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1733/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 14: Υπαγωγή σε καθεστώς υποχρεωτικής αδειοδότησης

 

1. Για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να υπάγεται σε καθεστώς υποχρεωτικής αδειοδότησης, ύστερα από γνωμοδότηση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.

 

2. Λόγοι δημόσιου συμφέροντος συντρέχουν όταν:

 

α) τα προϊόντα ή οι μέθοδοι παραγωγής που προστατεύονται με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διατίθενται στο κοινό σε ανεπαρκή ποσότητα, ποιότητα, ή σε ασυνήθιστα υψηλές τιμές σε σχέση με τις τιμές ομοειδών προϊόντων σε ομοειδείς αγορές,

 

β) η εκμετάλλευση του εν λόγω διπλώματος ευρεσιτεχνίας επιβάλλεται για λόγους δημόσιας υγείας,

 

γ) η εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού,

 

δ) η εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με πρότυπο το οποίο εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,

 

ε) η έλλειψη εκμετάλλευσης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας πλήττει την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

 

3. Πριν από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 καλείται ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλο πρόσωπο, που είναι σε θέση να παράσχει χρήσιμες συμβουλές, να εκθέσει τις απόψεις του.

 

4. Με την απόφαση της παραγράφου 1, ύστερα από γνωμοδότηση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, καθορίζεται το ύψος και οι όροι καταβολής αποζημίωσης στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται ανάλογα με την έκταση της βιομηχανικής εκμετάλλευσης της εφεύρεσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του δικαιούχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το ύψος της αποζημίωσης, η αποζημίωση καθορίζεται από το κατά τόπο μονομελές πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

 

5. Μετά την υπαγωγή ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε καθεστώς υποχρεωτικής αδειοδότησης, κάθε ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να υποβάλλει αίτηση ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης του εν λόγω διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η άδεια εκμετάλλευσης εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία προσδιορίζεται σαφώς η χρονική διάρκεια και το πεδίο εφαρμογής της. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 εφαρμόζεται αναλόγως.

 

6. Για λόγους που αφορούν την εθνική άμυνα της χώρας, μπορεί να παρέχεται άδεια εκμετάλλευσης μιας εφεύρεσης εντός της Επικράτειας σε φορείς του δημόσιου τομέα με αιτιολογημένη απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εθνικής Άμυνας.

 

Σε αυτή την περίπτωση, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ενημερώνεται για την παραχωρηθείσα άδεια το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης. Οι παράγραφοι 2 έως 5 εφαρμόζονται αναλόγως.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.