Νόμος 4605/19 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4399/2016 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 10 του άρθρου 85 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31-03-2019 ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων για τη δήλωση τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων μέχρι την 31-07-2019. Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων πριν από την εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης που πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία αυτή.}

 

2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 85 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Οι λέξεις εντός διετίας της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της 41766/2013 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2589/Β/2013) αντικαθίστανται από τις λέξεις εντός εξαετίας. Για τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων της απόφασης αυτής μπορεί να εφαρμόζεται αναλόγως η 20283/2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1518/Β/2012) πλην της παραγράφου 5 αυτής.}

 

3. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 85 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην 26226/2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 117/ΥΟΔΔ/2017) αφορούν ποσά πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας και έχουν εφαρμογή από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης. Τα μηνιαία όρια αποζημιώσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται σωρευτικά σε ετήσια βάση και όχι πέρα του ποσού των 2.400.00 €.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.