Νόμος 4605/19 - Άρθρο 38

Άρθρο 38


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967 (ΦΕΚ 132/Α/1967) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες:

 

(α) συμβουλευτικού χαρακτήρα,

(β) κεντρικής λογιστικής υποστήριξης,

(γ) ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων διαδικασιών και υπηρεσιών,

(δ) κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων,

(ε) διαφήμισης και μάρκετινγκ,

(στ) επεξεργασίας στοιχείων,

(ζ) λήψης και παροχής πληροφοριών,

(η) έρευνας και ανάπτυξης,

(θ) ανάπτυξης λογισμικού, προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής,

(ι) αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών,

(ι)α) διαχείρισης προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας μη συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης μεταφορών με ίδια μέσα,

(ι)β) διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, και

(ι)γ) δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 

Οι εγκαθιστάμενες εταιρείες υποχρεούνται:

 

α) εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παραγράφου 2 και εφεξής να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό, τουλάχιστον 4 ατόμων, εκ των οποίων 1 δύναται να είναι μερικής απασχόλησης και

β) να έχουν δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως.

 

Τα ως άνω μεγέθη μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την εταιρεία και ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής ευθύνης του.

 

Η παροχή των υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου, δεν συνιστά άσκηση πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα κατά το άρθρο 4 της παραγράφου 4 του νόμου 4172/2013, από την εγκαθιστάμενη αλλοδαπή εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) δεν εφαρμόζονται.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.