Νόμος 4605/19 - Άρθρο 39

Άρθρο 39


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 6 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967 αναριθμείται σε άρθρο 8 και προστίθενται νέα άρθρα 6 και 7 ως εξής:

 

{Άρθρο 6

 

1. Αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και ημεδαπές εταιρείες που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος σύμφωνα με το άρθρο 4, μπορούν να λάβουν τις ενισχύσεις της παραγράφου 2, εφόσον: α) αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα είτε ως προς το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε ως προς τις επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες, η οποία δεν ασκείται στην Ελλάδα τα τελευταία 2 έτη μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης από τις ίδιες ή άλλες εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκουν και β) από τη νέα δραστηριότητα δημιουργείται ελάχιστος αριθμός νέων θέσεων απασχόλησης, οι οποίες διατηρούνται τουλάχιστον για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως ορίζεται ανά κατηγορία παρεχόμενων υπηρεσιών και χορηγούμενων ενισχύσεων στην απόφαση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Κατ' εξαίρεση, εταιρείες που θα υποβάλουν αίτηση έως και 28-06-2019, δύνανται να έχουν αναπτύξει τη νέα δραστηριότητα, πριν την υποβολή της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης και πάντως όχι πριν την 01-01-2019, ημερομηνία κατά την οποία προσμετρώνται και τα 2 τελευταία έτη.

 

Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για τις αλλοδαπές εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, καθώς και ημεδαπές εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου κατά το άρθρο 4, εφόσον αυτές αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα από την οποία δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης, κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου.

 

Οι ενισχύσεις χορηγούνται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ή την τροποποίηση αυτής κατόπιν υποβολής συμπληρωματικού αιτήματος στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

2. Στις εταιρείες της παραγράφου 1 μπορεί να χορηγούνται, σωρευτικά ή διαζευκτικά, ενισχύσεις των παρακάτω κατηγοριών:

 

α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

 

Επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες είναι οι μισθολογικές δαπάνες για μέγιστη περίοδο 12 μηνών από την πρόσληψη εργαζομένου, ο οποίος:

 

α)α) δεν είχε κανονική αμειβόμενη εργασία κατά τους προηγούμενους 6 μήνες, ή

 

β)β) δεν έχει συμπληρώσει 2 έτη από την ολοκλήρωση εκπαίδευσης με πλήρες ωράριο και δεν είχε προηγουμένη κανονική αμειβόμενη απασχόληση, ή

 

γ)γ) είναι ηλικίας άνω των 50 ετών, ή

 

δ)δ) ζει μόνος έχοντας τη φροντίδα ενός η περισσότερων μελών, ή

 

ε)ε) έχει αναγνωρισθεί ως εργαζόμενος με αναπηρία βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

 

Η πρόσληψη πρέπει να εξυπηρετεί τη νέα δραστηριότητα και να συνεπάγεται αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση με το μέσο όρο του δωδεκαμήνου. Όταν η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης σε σχέση με τον μέσο όρο του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε, η θέση ή οι θέσεις πρέπει να έχουν μείνει κενές από αποχώρηση εργαζόμενων για λόγους που δεν εξαρτώνται από την επιχείρηση ή λόγω απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω προηγούμενης κατάργησης θέσεων εργασίας.

 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 50% επί των επιλέξιμων δαπανών.

 

Εταιρεία δεν μπορεί να λαμβάνει για τους ίδιους εργαζομένους άλλη ενίσχυση επί των μισθολογικών δαπανών της περιόδου των πρώτων 12 μηνών από την πρόσληψη εκάστου.

 

Με την απόφαση της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός προσλήψεων και το ανώτατο ποσό μισθολογικού κόστους ανά εργαζόμενο, για τα οποία η εταιρεία μπορεί να λαμβάνει την ανωτέρω ενίσχυση, καθώς και η ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία παρεχομένων υπηρεσιών.

 

Η ενίσχυση της παρούσας κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000.000 € ετησίως, αθροιζόμενη με άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει η επιχείρηση όπως αυτή νοείται στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014, για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

 

β) Ενισχύσεις για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

 

Η ενίσχυση χορηγείται για προγράμματα που διοργανώνονται από το νομικό πρόσωπο για την εκπαίδευση του προσωπικού σε σχέση με τη νέα δραστηριότητα. Δεν χορηγούνται ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση που πραγματοποιείται από επιχειρήσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με τα εθνικά υποχρεωτικά πρότυπα επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες είναι:

 

α)α) οι δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση,

β)β) τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων,

γ)γ) υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο,

δ)δ) οι δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης,

ε)ε) οι δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.

 

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 50 % επί των επιλέξιμων δαπανών, και η εταιρεία δεν μπορεί να λαμβάνει άλλη ενίσχυση για το ίδιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Με την απόφαση της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 καθορίζεται το ανώτατο ποσό δαπανών για τις οποίες η επιχείρηση μπορεί να λαμβάνει την παραπάνω ενίσχυση συνολικά ή και κατά κατηγορία δαπάνης. Η χορηγούμενη ενίσχυση ανά έργο επαγγελματικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000.000 €.

 

γ) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

 

Η παρούσα κατηγορία ενισχύσεων παρέχεται σε εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης. Το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες όπως αυτές ορίζονται στον ανωτέρω Κανονισμό: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

 

Οι επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες του έργου έρευνας και ανάπτυξης αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:

 

α)α) δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό, εφόσον απασχολούνται αποκλειστικά στο έργο,

β)β) δαπάνες κτιρίων, οργάνων και εξοπλισμού, εφόσον και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Για τα κτίρια, τα όργανα και τον εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές,

γ)γ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο,

δ)δ) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου,

ε)ε) δαπάνες για τη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας. Η ένταση της ενίσχυσης επί των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε ποσοστό έως 50% για βιομηχανική έρευνα, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για πειραματική ανάπτυξη και 50% για μελέτες σκοπιμότητας. Η εταιρεία δεν μπορεί να λαμβάνει άλλη ενίσχυση για το ίδιο έργο έρευνας και ανάπτυξης.

 

Με την απόφαση της περίπτωσης β' της παραγράφου 6, καθορίζεται το ανώτατο ποσό δαπανών για τις οποίες η εταιρεία μπορεί να λαμβάνει την παραπάνω ενίσχυση συνολικά ή και κατά κατηγορία έρευνας και κατηγορία δαπάνης, καθώς και η ένταση ενίσχυσης κατά κατηγορία έρευνας.

 

Η χορηγούμενη ενίσχυση της κατηγορίας αυτής, αθροιζόμενη με άλλες κρατικές ενισχύσεις έρευνας και ανάπτυξης που λαμβάνει η επιχείρηση όπως αυτή νοείται στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014, δεν μπορεί να υπερβαίνει, για έργα που αφορούν κυρίως βιομηχανική έρευνα τα 20.000.000 € ανά έργο, για έργα που αφορούν κυρίως πειραματική ανάπτυξη τα 15.000.000 € ανά έργο και για μελέτες σκοπιμότητας και προετοιμασίας ερευνητικών δραστηριοτήτων τα 7.500.000 € ανά μελέτη.

 

δ) Ενίσχυση δαπανών μισθολογικού κόστους και δαπανών εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013.

 

Ενισχυόμενες δαπάνες είναι:

 

α)α) Οι μισθολογικές δαπάνες για μέγιστη περίοδο 12 μηνών από την πρόσληψη οποιουδήποτε εργαζομένου. Η πρόσληψη πρέπει να εξυπηρετεί τη νέα δραστηριότητα και να αντιπροσωπεύει αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση με τον μέσο όρο του δωδεκαμήνου. Όταν η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης σε σχέση με τον μέσο όρο του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε, η θέση ή οι θέσεις πρέπει να έχουν μείνει κενές από αποχώρηση εργαζόμενων για λόγους που δεν εξαρτώνται από την επιχείρηση ή λόγω νόμιμης απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω προηγούμενης κατάργησης θέσεων εργασίας.

 

β)β) Οι δαπάνες για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών που σχετίζονται άμεσα με τη νέα δραστηριότητα.

 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 50% επί των επιλέξιμων δαπανών. Το νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να λαμβάνει άλλη ενίσχυση για τους ίδιους εργαζομένους επί των μισθολογικών δαπανών της περιόδου των 12 πρώτων μηνών από την πρόσληψη εκάστου, καθώς και για τις ίδιες δαπάνες αγοράς εξοπλισμού και λογισμικού.

 

Με την απόφαση της περίπτωσης α' της παραγράφου 6, καθορίζεται το ανώτατο ποσό δαπανών για τις οποίες χορηγείται η παραπάνω ενίσχυση, καθώς και η ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Η χορηγούμενη ενίσχυση στην κατηγορία αυτή, αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί από το κράτος, βάσει του προαναφερόμενου Κανονισμού, στην ενιαία επιχείρηση, όπως ορίζεται στον ίδιο Κανονισμό, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 € σε περίοδο 3 οικονομικών ετών.

 

3. Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται με τη μορφή επιχορήγησης, που συνίσταται σε παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών και προσδιορίζεται ως ποσοστό επ' αυτών.

 

Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζεται κατ' έτος το ποσό ενισχύσεων του άρθρου 6 συνολικά ή και κατά κατηγορία ενισχύσεων που μπορεί να χορηγηθούν κατά το έτος αυτό. Το ποσό αυτό συνιστά αυτοδίκαια τον προϋπολογισμό του έργου που εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται για επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται και εξοφλούνται εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης και μέχρι τη συμπλήρωση 5 πλήρων διαχειριστικών περιόδων.

 

Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στην εταιρεία σε ετήσια βάση μετά το πέρας κάθε διαχειριστικής περιόδου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από διενέργεια διοικητικού ή και επιτόπιου ελέγχου.

 

Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται από τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, βάσει ετήσιας αναφοράς που υποβάλλει η εταιρεία με τα στοιχεία της δραστηριότητας αυτής, η οποία συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για τις επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες και τα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται κατά περίπτωση στις αποφάσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

 

Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από όργανα ελέγχου που συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το αντικείμενο του ελέγχου, τα μέλη που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 2, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου αυτά υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν την έκθεσή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

Η εταιρεία υποχρεούται να παρακολουθεί τις ενισχυόμενες δαπάνες διακριτά στα λογιστικά της βιβλία και να τηρεί τα στοιχεία των ενισχυόμενων δαπανών έως ότου ενημερωθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να διενεργηθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ή άλλο αρμόδιο φορέα διοικητικός ή και επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση σε σχέση με τη χορηγηθείσα ενίσχυση.

 

5. Αν διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή αποσιωπήθηκαν στοιχεία που επηρεάζουν τη χορήγηση ή την καταβολή της ενίσχυσης, ανακαλείται η απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κατά το μέρος που αφορά τη συγκεκριμένη ενίσχυση και επιστρέφεται έντοκα και με τις νόμιμες επιβαρύνσεις τυχόν καταβληθέν ποσό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να μην καταβληθεί ή να αναζητηθεί τμήμα ή το σύνολο της ενίσχυσης, αν διαπιστωθεί η μη τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται για τη χορήγηση της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

 

6. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται για τις κατηγορίες ενισχύσεων των περιπτώσεων α', β' και δ' της παραγράφου 2, ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός δημιουργούμενων νέων θέσεων απασχόλησης συνολικά ή κατ' έτος, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να δημιουργηθούν και το μετέπειτα χρονικό διάστημα για το οποίο υπάρχει υποχρέωση διατήρησης αυτών, τα ανώτατα όρια ενισχυόμενων δαπανών και τα ποσοστά ενίσχυσης για κάθε κατηγορία ενισχύσεων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση των ενισχύσεων, τη διενέργεια των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων και την εκταμίευση των ποσών της ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κατά το μέρος που αφορά τη χορήγηση της ενίσχυσης και επιστροφής τυχόν καταβληθέντων ποσών, καθώς και οι κυρώσεις που μπορεί να φθάνουν έως την ολική ανάκτηση της επιχορήγησης και η διαδικασία επιβολής αυτών, σε περίπτωση που συντρέχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

 

β) Για την κατηγορία ενισχύσεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2, τα αναφερόμενα στην περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Άρθρο 7

 

1. Οι ενισχύσεις του άρθρου 6 χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου αυτού και σε εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, καθώς και ημεδαπές εταιρείες, που παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά των περιπτώσεων α' έως ιγ' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 σε μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι απαραίτητα τα κεντρικά τους καταστήματα ή συνδεδεμένες με αυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 του νόμου 4172/2013. Οι εταιρείες του προηγούμενου εδαφίου δύνανται παράλληλα να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα, εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση της παραγράφου 3.

 

Προϋπόθεση για τη χορήγηση των ενισχύσεων αποτελεί η ανάπτυξη από την ωφελούμενη εταιρεία νέας δραστηριότητας στην Ελλάδα αναφορικά με το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία δεν ασκείται στην Ελλάδα τα τελευταία 2 έτη μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης, από την ίδια ή άλλες εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκει.

 

Κατ' εξαίρεση, εταιρείες που θα υποβάλουν αίτηση έως και 28-06-2019, δύνανται να έχουν αναπτύξει τη νέα δραστηριότητα, πριν την υποβολή της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης και πάντως όχι πριν την 01-01-2019, ημερομηνία κατά την οποία προσμετρώνται και τα 2 τελευταία έτη.

 

Ο ελάχιστος αριθμός νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης που δημιουργούνται εκ της νέας δραστηριότητας, για την οποία χορηγείται η ενίσχυση, όπως αυτός ορίζεται με τις αποφάσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 150, για το πρώτο έτος μετά τη χορήγηση της ενίσχυσης.

 

2. Για τις εταιρείες στις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4.

 

3. Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός 50 ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

4. Με τις αποφάσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 ορίζονται αναλόγως τα αναφερόμενα σε αυτές στοιχεία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.