Νόμος 4605/19 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από φορολογικά μη συνεργάσιμα κράτη κατά την έννοια των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013). Οι εξωχώριες εταιρείες από φορολογικά μη συνεργάσιμα κράτη απαγορεύεται επίσης, να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις.

 

Για τον έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης αυτής η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας εφαρμόζει την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς όπως αυτά ορίζονται από τον κατάλογο της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με εξαίρεση τα κράτη που αποτελούν:

 

α)α. κράτος - μέλος της Ένωσης, ή

β)β. κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή

γ)γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ, ή

δ)δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.