Νόμος 4605/19 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα κατά τόπους Επιμελητήρια δύναται να δημιουργούνται Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων (ΔΣΕ). Σκοπός των Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων μέσω της ενημέρωσης και διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων για πάσης φύσεως επιχειρηματικά θέματα που αφορούν την πραγματοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των επενδυτικών τους σχεδίων.

 

2. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αναλαμβάνει την ανάπτυξη της κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα παρέχονται με οργανωμένο τρόπο επεξεργασμένη πληροφόρηση και υπηρεσίες σύμφωνα με την παράγραφο 1. Στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης δημιουργείται Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων, όπου σε συνεργασία με τις άλλες κατά τόπους Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων θα παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης στις επιχειρήσεις.

 

3. Οι κατά τόπους Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων συντονίζονται και εποπτεύονται στο έργο τους από την Επιτελική Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων (ΕΔΣΕ), στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

 

4. Η Επιτελική Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων ορίζει ετησίως συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους βάσει των οποίων οι ΔΣΕ αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους και δύναται να παύει τη λειτουργία κατά τόπον Δομής Στήριξης Επιχειρήσεων σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στους τιθέμενους στόχους. Επίσης η Επιτελική Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων προτείνει στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης δράσεις σχετικά με τη στήριξη επιχειρήσεων, ιδίως στους εξής τομείς:

 

α. Ενσωμάτωση ή ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.

 

β. Προώθηση εξαγωγών.

 

γ. Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.

 

δ. Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών και υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων.

 

5. Η χρηματοδότηση του προγράμματος Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων πραγματοποιείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 15.000.000 € κατά έτος.

 

6. Για τη στελέχωση των Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων, τα επιμελητήρια και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την υποστήριξη των επιχειρήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης για τουλάχιστον 10 ημέρες στην ιστοσελίδα τους και σε ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τους ειδικότερους όρους για τη στελέχωση των Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις ειδικότερες αρμοδιότητες της Επιτελικής Δομής Στήριξης Επιχειρήσεων, το συνολικό ποσό και τον τρόπο χρηματοδότησης του προγράμματος από το ΠΔΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ζήτημα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.