Νόμος 4605/19 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, με έδρα την Λαμία, το οποίο συνεστήθη με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 214/1975 (ΦΕΚ 259/Α/1975), καταργείται με τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6, συνεχίζει δε να διατηρεί τη νομική προσωπικότητά του και να εκπληρώνει τους σκοπούς του μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, από την επομένη της οποίας επέρχονται για το εν λόγω νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αυτοδίκαια, τα αποτελέσματα της κατάργησης.

 

2. Οι σκοποί του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 214/1975 και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε αρμοδιότητα αυτού, μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την συσταθείσα με τον παρόντα νόμο ανώνυμη εταιρεία Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

3. Η ανώνυμη εταιρεία Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Οι εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου νομικού προσώπου συνεχίζονται από την ανώνυμη εταιρεία, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους. Προβλήματα δικαιοδοσίας που μπορεί να προκύψουν, επιλύονται από τα δικαστήρια στα οποία εκκρεμούν οι υποθέσεις.

 

Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο, καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, από την κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ανώνυμη εταιρεία Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

4. Η κινητή περιουσία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρείαΦορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης, μεταφέρονται, μέσα σε 2 μήνες από την κατάργηση αυτού, με εντολή του Υπουργού Οικονομικών, σε λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείαςΦορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και αποτελούν έσοδα αυτής.

 

5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών συγκροτείται, μέσα σε 1 μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επταμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των ανωτέρω Υπουργείων, καθώς και εκπρόσωποι των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, για τη διενέργεια καταγραφής: α) των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, β) της κατάστασης πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και γ) απογραφής των κινητών, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα της ανώνυμης εταιρείας Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η έκθεση καταγραφής-απογραφής υποβάλλεται στους ανωτέρω Υπουργούς το αργότερο εντός εξαμήνου και εγκρίνεται με κοινή απόφασή τους μέχρι την ημερομηνία κατάργησης νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.

 

6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών που εκδίδεται εντός 2 μηνών από την κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα της κατάργησης αυτού και ιδίως όσα αναφέρονται στον εξοπλισμό, στα αρχεία, στα έσοδα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων αυτού από την ανώνυμης εταιρείας Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.