Νόμος 4605/19 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Παραχώρηση ακινήτου Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην ανώνυμη εταιρεία Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης παραχωρείται από το Ελληνικό Δημόσιο, κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, για χρονικό διάστημα 30 ετών, προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση, το ακίνητο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, με έκταση αρχικής ιδιοκτησίας 167.457,00 m2 και περιτοιχιζόμενης ιδιοκτησίας 118.010,061 m2, μετά των υφισταμένων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, το οποίο εμφαίνεται στο συνημμένο από Απριλίου 2005 τοπογραφικό διάγραμμα (Παράρτημα Β).

 

2. Η ανώνυμη εταιρεία Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αναλαμβάνει, καθ' όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες υποχρεώσεις:

 

α. Να προβαίνει σε συντήρηση και αξιοποίηση των υφισταμένων εγκαταστάσεων του ακινήτου της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.

 

β. Να λαμβάνει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με αποκλειστικά δικής της ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη, όλες τις άδειες οι οποίες απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης, να τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, καθώς επίσης να καταβάλει την δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται.

 

γ. Να ενημερώνει άμεσα, μέσω των εντεταλμένων οργάνων των μετόχων της, την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνονται καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί του παραχωρούμενου ακινήτου, των υφιστάμενων εντός αυτού εγκαταστάσεων και των κτιρίων ή επί των κοινοχρήστων χώρων, προκειμένου να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του Δημοσίου.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι της παραχώρησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού η παραχώρηση δύναται να ανακληθεί εν όλω ή εν μέρει, σε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής. Σε κάθε περίπτωση η παραχώρηση ανακαλείται εάν η ανώνυμη εταιρεία Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, εντός της πρώτης πενταετίας από την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, δεν έχει προβεί σε ουδεμία ενέργεια σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό της και τους όρους της παραχώρησης, για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της παραχωρηθείσας έκτασης και των υφιστάμενων εντός αυτής εγκαταστάσεων.

 

4. Η ανώνυμη εταιρεία Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δύναται να ενεργεί ως Κύριος Έργου και Αναθέτουσα Αρχή για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων στην παραχωρηθείσα έκταση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συνεπικουρούμενη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.