Νόμος 4605/19 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις για τις κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τεχνολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 22Κ του νόμου [Ν] 1733/1987 προστίθεται άρθρο 22Λ ως εξής:

 

{Άρθρο 22Λ: Κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τεχνολογίας

 

1. Ως κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τεχνολογίας νοούνται συμφωνίες βάσει των οποίων δύο ή περισσότερα μέρη δημιουργούν ένα ενιαίο τεχνολογικό έργο, για το οποίο παραχωρείται άδεια εκμετάλλευσης. Οι συμφωνίες για τη σύσταση κοινοπραξίας εκμετάλλευσης τεχνολογίας καταχωρίζονται στο μητρώο μεταφοράς τεχνολογίας και δημοσιεύονται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

 

2. Η σύσταση και η λειτουργία των κοινοπραξιών εκμετάλλευσης τεχνολογίας, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο βασικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης από αυτές, πρέπει να πληροί σωρευτικά τους εξής όρους:

 

α) η συμμετοχή στη δημιουργία της κοινοπραξίας είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους δικαιωμάτων τεχνολογίας,

 

β) προβλέπονται επαρκείς διασφαλίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αντικείμενο της κοινοπραξίας γίνονται μόνο βασικές τεχνολογίες, οι οποίες είναι κατ' ανάγκη και συμπληρωματικές,

 

γ) προβλέπονται επαρκείς διασφαλίσεις, ώστε η ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών να περιορίζεται σε αυτές που είναι αναγκαίες για τη σύσταση και τη λειτουργία της κοινοπραξίας,

 

δ) οι άδειες εκμετάλλευσης των τεχνολογιών που αποτελούν αντικείμενο της κοινοπραξίας παραχωρούνται στην κοινοπραξία σε μη αποκλειστική βάση,

 

ε) οι άδειες εκμετάλλευσης των τεχνολογιών που αποτελούν αντικείμενο της κοινοπραξίας παραχωρούνται σε όλους τους δυνητικούς δικαιοδόχους και με όρους δίκαιους και εύλογους, οι οποίοι δεν προκαλούν διακρίσεις,

 

στ) οι συμβαλλόμενοι που συνεισφέρουν τεχνολογία στην κοινοπραξία και οι δικαιοδόχοι είναι ελεύθεροι να αμφισβητήσουν την ισχύ και τον βασικό χαρακτήρα των τεχνολογιών που αποτελούν αντικείμενο της κοινοπραξίας,

 

ζ) οι συμβαλλόμενοι που συνεισφέρουν τεχνολογία στην κοινοπραξία και οι δικαιοδόχοι παραμένουν ελεύθεροι να αναπτύσσουν ανταγωνιστικά προϊόντα και τεχνολογίες.

 

3. Οι κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τεχνολογίας, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο μη βασικές τεχνολογίες, πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση για συμμόρφωση με το δίκαιο ανταγωνισμού.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών είναι δυνατή η σύσταση κοινοπραξίας εκμετάλλευσης τεχνολογίας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών, καθώς και η δημιουργία χρηματοδοτικών κεφαλαίων με σκοπό την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης σε συγκεκριμένα πεδία.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.