Νόμος 4605/19 - Άρθρο 93

Άρθρο 93: Πιστωτικά υπόλοιπα παρακρατούμενων φόρων πιστωτικών ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα πιστωτικά υπόλοιπα που προέκυψαν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2009, 2011, 2012 και 2013 των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά το μέρος που οφείλονται σε φόρο που έχει παρακρατηθεί κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) και για τα οποία δημιουργήθηκαν διαφορές που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων, συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα, όταν προκύψει φόρος εισοδήματος και κατά το μέρος που ο φόρος αυτός επαρκεί για το σκοπό του ως άνω συμψηφισμού.

 

Για τυχόν ποσά πιστωτικών υπολοίπων που έχουν ήδη επιστραφεί από τη φορολογική αρχή δυνάμει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων γεννάται υποχρέωση απόδοσης στο Ελληνικό Δημόσιο, όταν και κατά το μέρος που προκύψει φόρος εισοδήματος, προστιθέμενο, το μέρος αυτό, στα προς συμψηφισμό πιστωτικά υπόλοιπα του προηγούμενου εδαφίου.

 

Πιστωτικά υπόλοιπα ή επιστραφέντα ποσά φόρων προγενέστερου έτους συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα έναντι αυτών μεταγενέστερου έτους.

 

2. α. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α/2012) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που προέκυψε από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013 και δεν συμψηφίστηκε εντός των 5 ετών, συμψηφίζεται σε ισόποσες δόσεις εντός 10 ετών με οποιασδήποτε φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις των τραπεζών, αρχής γενομένης από 01-01-2020.}

 

β. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται επί υποθέσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις ενώπιον της φορολογικής αρχής και δεν έχουν εξετασθεί, καθώς και επί εκκρεμών υποθέσεων κατά την έννοια του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.