Νόμος 4605/19 - Άρθρο 94

Άρθρο 94: Ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας και νομής των ακινήτων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, που μεταβιβάζονται στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 196 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), για τα οποία δεν έχει λάβει χώρα καταχώριση στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία ή Κτηματολογικά Γραφεία, η καταχώριση γίνεται ατελώς από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, στο όνομα και για λογαριασμό της, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του ως άνω άρθρου.

 

2. α) Με την εξαίρεση των ακινήτων που είτε εμπίπτουν στις εξαιρούμενες υπό στοιχεία α' έως και ε' περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 196 του νόμου 4389/2016 είτε τελούν υπό προστατευόμενη, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, διακατοχή, ή γενικά, η εκποίησή τους είναι αντίθετη στην ελληνική νομοθεσία, επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, η απευθείας εκποίηση ακινήτων, που περιέρχονται στην κυριότητα της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου με τις διατάξεις του άρθρου 196 του νόμου 4389/2016, και για τα οποία έχει καταχωρισθεί η μεταβίβαση στο οικείο βιβλίο μεταγραφών ή κτηματολογικό φύλλο, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)α) ακινήτων συνιδιοκτησίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, β)β) ακινήτων κειμένων εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, μη άρτιων ή και μη οικοδομήσιμων, προς ιδιοκτήτες συνεχόμενων ακινήτων, μετά από γνωμοδότηση του οικείας Υπηρεσίας Δόμησης, γ)γ) για την επέκταση ή/και την εξυπηρέτηση λειτουργίας υφιστάμενων όμορων βιομηχανιών ή βιοτεχνιών ή τουριστικών καταλυμάτων των υποπεριπτώσεων α)α', δ)δ' και ε)ε' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), όπως ισχύει.

 

β) Σε περίπτωση ύπαρξης δύο ή περισσοτέρων εκκρεμών αιτήσεων ενδιαφερομένων για αγορά, διενεργείται διαγωνισμός, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου.

 

γ) Πριν από την εισαγωγή της αίτησης για συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, διενεργείται από αυτήν έλεγχος ότι, δεν συντρέχει περίπτωση εξαιρετέου κατά το νόμο ακινήτου, ενώ, παράλληλα διαβιβάζεται από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου προς το Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, αίτηση χορήγησης πληροφοριών και περαιτέρω έρευνας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Αφού από τους ως άνω ελέγχους διαπιστωθεί ότι, δεν συντρέχει περίπτωση εξαιρετέου, κατά τον νόμο, ακινήτου και ληφθεί η σχετική έγγραφη απάντηση του Αυτοτελούς Τμήματος Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας, συνεχίζεται η διαδικασία εκποίησης κατά τις διατάξεις του νόμου και του Κανονισμού της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, η δε μεταβολή καταχωρίζεται στα κτηματολογικά βιβλία ή στα βιβλία μεταγραφών.

 

3. Επί των εκκρεμών αιτήσεων, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, ποσοστό 70% του τιμήματος αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

4. α) Στα εξαιρετέα κατά τον νόμο ακίνητα εξακολουθούν να ισχύουν οι περί εξαγοράς από το Δημόσιο ισχύουσες διατάξεις. Η μεταβίβαση αυτών, εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, αιτιολογείται ειδικά και τελεί υπό τις ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τις λοιπές προστατευτικές για κάθε μορφή εξαιρετέου ακινήτου διατάξεις.

 

β) Αν εξαιρετέο κατά τον νόμο ακίνητο, του οποίου η μεταβίβαση επιτρέπεται από τον νόμο, συμπεριλήφθηκε εκ παραδρομής στα υπό μεταβίβαση στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ακίνητα και η αίτηση εκποίησής του έχει υποβληθεί στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου πριν τη μεταγραφή του νόμιμου τίτλου, η διαδικασία εκποίησης συνεχίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο, στο οποίο η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου διαβιβάζει αμελλητί το σχετικό φάκελο. Το τίμημα εισπράττεται από το Ελληνικό Δημόσιο κατά τις ισχύουσες γι' αυτό διατάξεις περί απευθείας εκποίησης.

 

5. Το τίμημα της εξαγοράς δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλόμενα ή καταβεβλημένα ποσά λόγω μίσθωσης ή επιβληθείσας αποζημίωσης χρήσης του ακινήτου.

 

6. Η μεταβίβαση του ακινήτου δεν επιφέρει μεταβολή στο πολεοδομικό και προστατευτικό για το περιβάλλον καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν το ακίνητο πριν από αυτή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.