Νόμος 4613/19 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση ι)στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/2017) οι λέξεις 31-12-2017 αντικαθίστανται από τις λέξεις 31-12-2018.

 

2. Στην περίπτωση ι)ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4469/2017 η ημερομηνία 31-12-2017 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 31-12-2018.

 

3. Η περίπτωση ι)η' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)η) Ως οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης νοούνται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που βεβαιώθηκαν έως τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 4 και γεννήθηκαν έως την 31-12-2018 ή ανάγονται σε χρόνο έως την 31-12-2018, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 4.}

 

4. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4469/2017 οι λέξεις 31-12-2017 αντικαθίστανται από τις λέξεις 31-12-2018.

 

5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 4469/2017 οι λέξεις 31-12-2017 αντικαθίστανται από τις λέξεις 31-12-2018.

 

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του. Αιτήσεις, στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος η διαδικασία έχει περατωθεί ως άκαρπη, μπορούν να επανυποβληθούν, εφόσον συμπεριλαμβάνουν οφειλές, οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5. Σε αιτήσεις που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι οφειλέτες μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησής τους με ταυτόχρονη επανυποβολή της, κατά το άρθρο 4 της υπ' αριθμόν 86768/2018 (ΦΕΚ 3498/Β/2018) απόφασης χωρίς να απαιτείται η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του παραπάνω άρθρου, προκειμένου να συμπεριληφθούν οφειλές, οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.