Νόμος 4613/19 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 164 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, εδάφιο ως εξής:

 

{Έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται η 01-09-2019.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 164 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{5. α) Οι αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας που αφορούν την έγκριση για διενέργεια ειδικών εξετάσεων, ειδικών θεραπειών και ειδικών επεμβάσεων ασθενών περιέρχονται στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, συστήνονται στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο ειδικές, μη αμειβόμενες, επιτροπές, με έργο τις εγκρίσεις του προηγούμενου εδαφίου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και το έργο κάθε επιτροπής και καθορίζεται ο αριθμός, τα προσόντα και η διάρκεια της θητείας των μελών της, η σύγκληση και ο τρόπος λειτουργίας της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

β) Μέχρι τη σύσταση των επιτροπών της περίπτωσης α', τα αιτήματα της διενέργειας ειδικών εξετάσεων, ειδικών θεραπειών και ειδικών επεμβάσεων ασθενών εξακολουθούν να υποβάλλονται στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και να εξετάζονται από τις υφιστάμενες ειδικές επιτροπές αυτού.}

 

3. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 166 του νόμου 4600/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ως γραμματείς των Εξεταστικών Επιτροπών ορίζονται, δημόσιοι υπάλληλοι, κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν στην έδρα του Προέδρου της Επιτροπής ή στο νοσοκομείο όπου διενεργούνται οι εξετάσεις και προτείνονται αντιστοίχως από τον Πρόεδρο ή τον Διοικητή του Νοσοκομείου. Η θητεία των γραμματέων ακολουθεί τη θητεία των εξεταστικών επιτροπών, στις οποίες ορίζονται.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 83 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του νόμου 3418/2005 (ΦΕΚ 287/Α/2005), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α) Οι ιατρικές εξειδικεύσεις είναι αμειβόμενες για τους ιατρούς, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσής τους δεν ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Οι αποδοχές των ιατρών αυτών είναι ίσες με εκείνες των ειδικευόμενων ιατρών. Οι ιατροί, οι οποίοι ήδη υπηρετούν στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τοποθετούνται για εξειδίκευση, διατηρούν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.

 

β) Οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου ιατρών - οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι έχουν αποκτήσει ή αποκτούν τίτλο εξειδίκευσης μετά την ένταξή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μπορούν να διεκδικήσουν θέση κλάδου ιατρών - οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας για την οποία απαιτείται ο τίτλος εξειδίκευσής που απέκτησαν, χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση που ήδη κατέχουν.

 

γ) Ιατροί ή οδοντίατροι κλάδου ιατρών - οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι αποκτούν αντιστοίχως τίτλο ιατρικής εξειδίκευσης ή οδοντιατρικής ειδικότητας, δεν μπορούν να παραιτηθούν και να αποχωρήσουν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας πριν τη συμπλήρωση πραγματικής υπηρεσίας 5 ετών από την ημερομηνία λήψης του τίτλου αυτού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.