Νόμος 4623/19 - Άρθρο 84

Άρθρο 84: Τροποποιήσεις Τελωνειακού Κώδικα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 184 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) αναριθμείται σε παράγραφο 3 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Όπου στον παρόντα κώδικα ή σε διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή του παρόντα κώδικα γίνεται αναφορά σε εκκρεμείς δικαστικά υποθέσεις, ως τέτοιες νοούνται οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν άσκησης δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης. Ως εκκρεμείς δικαστικά νοούνται επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στους διαδίκους.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

 

{Για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου όπως και της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του νόμου [Ν] 2960/2001, όπως η τελευταία ισχύει μετά τους νόμους 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/2017) και 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019), ως εκκρεμείς δικαστικά υποθέσεις νοούνται οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης. Ως εκκρεμείς δικαστικά νοούνται επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στους διαδίκους.}

 

3. Στο άρθρο 26 του νόμου 4618/2019 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου 4618/2019, όπως προστέθηκαν με τον παρόντα νόμο, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του νόμου [Ν] 2960/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται και σε αιτήσεις ανάκλησης που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 4618/2019 και αφορούν υποθέσεις που ήταν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ανάκλησης, δικαστικά εκκρεμείς κατά την έννοια των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου 4618/2019, όπως προστέθηκαν με τον παρόντα νόμο.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.